WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:49:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn nào dưới đây là đúng?
  A - 
Đồng, nước, không khí
  B - 
Đồng, không khí, nước.
  C - 
Không khí, đồng, nước.
  D - 
Không khí, nước, đồng.
2-
Công thức nào sau đây là công thức tính nhiệt lượng do một vật thu vào?
  A - 
Q = mc(t1 − t2) với t1 nhiệt độ ban đầu t2 nhiệt độ cuối.
  B - 
Q = mc(t2 − t1) với t1 nhiệt độ ban đầu t2 nhiệt độ cuối.
  C - 
Q = mq, với q là năng suất toả nhiệt.
  D - 
Một công thức khác.
3-
Người ta thả ba miếng đồng, nhôm, chì có thể tích khác nhau vào một chậu nước nóng. Hãy so sánh nhiệt độ ba miếng kim loại này khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt.
  A - 
Nhiệt độ của 3 miếng bằng nhau.
  B - 
Nhiệt độ của miếng nhôm cao nhất, miếng chì thấp nhất.
  C - 
Nhiệt độ của miếng chì cao nhất, miếng nhôm thấp nhất.
  D - 
Nhiệt độ của miếng đồng cao nhất, miếng chì thấp nhất.
4-
Khi nhúng quả cầu nung nóng vào nước lạnh, nước nóng lên, Hùng, Nhung, Hoa lập luận như sau. Lập luận nào đúng?
  A - 
Hùng cho rằng nước nóng lên do quả cầu truyền độ nóng cho nước.
  B - 
Hoa cho rằng quả cầu nguội thì nước phải nóng lên.
  C - 
Nhung cho rằng nước nóng lên vì đã thu một nhiệt lượng từ quả cầu.
  D - 
Cả 3 người đều sai.
5-
Biết năng suất tỏa nhiệt của than bùn là q = 1,4.107 J/kg. Tính nhiệt lượng tỏa ra khi đốt cháy hoàn toàn 15 kg than bùn.
  A - 
21.107 (J)
  B - 
21.106 (J)
  C - 
21.105 (J)
  D - 
21.104 (J)
6-
Người ta dùng bếp củi để đun sôi 2lít nước từ 25oC người ta đã đốt hết 0,8kg củi khô. Tính nhiệt lượng đã bị mất mát trong quá trình đun nước. Cho : Năng suất toả nhiệt của củi khô là 107J/kg. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K
  A - 
7.270.000J
  B - 
7.370.000J
  C - 
7.470.000J
  D - 
7.570.000J
7-
Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau:
  A - 
Các nguyên tử, phân tử chuyển động hỗn độn không ngừng.
  B - 
Nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh thì vật cũng chuyển động càng nhanh.
  C - 
Nhiệt độ càng cao thì nguyên tử, phân tử chuyển động càng nhanh.
  D - 
Chuyển động của các hạt phấn hoa trong thí nghiệm Bơ-rao là do các phân tử nước chuyển động va chạm vào.
8-
Trong các kết luận dưới đây, kết luận nào không đúng?
  A - 
Nhiệt năng của một vật có thể thay đổi bằng cách thực hiện công và truyền nhiệt
  B - 
Nhiệt độ của vật càng cao, thì các phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và nhiệt năng của vật càng lớn
  C - 
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng tăng
  D - 
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật càng nhanh thì khối lượng riêng và trọng lượng riêng của vật cũng tăng
9-
Nhiệt lượng của vật thu vào:
  A - 
không phụ thuộc vào khối lượng của vật.
  B - 
chỉ phụ thuộc vào khối lượng và độ tăng nhiệt độ của vật.
  C - 
chỉ phụ thuộc vào chất cấu tạo vật.
  D - 
phụ thuộc vào khối lượng, độ tăng nhiệt độ của vật và chất cấu tạo nên vật.
10-
Để đun sôi 800g nước ở trên mặt đất từ nhiệt độ 20oC, nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kg.K. Nhiệt lượng cần thiết là:
  A - 
67200kJ.
  B - 
268,8kJ.
  C - 
268800kJ.
  D - 
67,2kJ.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters