WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:25:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các định nghĩa về sự đối lưu cho dưới đây, định nghĩa nào là chính xác ?
  A - 
Đối lưu là sự truyền nhiệt từ các vật có nhiệt độ cao sang vật co nhiệt độ thấp hơn.
  B - 
Đối lưu là quá trình truyền nhiệt xảy ra trong môi trường chân không.
  C - 
Đối lưu là quá trình truyền nhiệt xẩy ra trong môi trường chất khí hoặc chất lỏng.
  D - 
Đối lưu là sự truyền nhiệt nhờ phát ra các tia nhiệt truyền thẳng.
2-
Trong vũ trụ, nhiệt được truyền từ thiên thể này tới thiên thể khác bằng hình thức chủ yếu nào ?
  A - 
Đối lưu.
  B - 
Dẫn nhiệt.
  C - 
Bức xạ nhiệt.
  D - 
Thực hiện công.
3-
Truyền cho một quả cầu bằng đồng có khối lượng 200g một nhiệt năng 420J. Hãy tính độ tăng nhiệt độ của quả cầu, cho rằng nhiệt lượng truyền cho quả cầu chỉ làm tăng nhiệt năng của quả cầu mà thôi, nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kg.K. Chọn câu trả lời đúng trong các câu trả lời sau :
  A - 
20oC.
  B - 
11oC.
  C - 
5,5oC.
  D - 
3,5oC.
4-
Khi cho hai vật truyền nhiệt cho nhau thì quá trình cân bằng nhiệt xẩy ra khi nào?
  A - 
Nhiệt năng của hai vật bằng nhau.
  B - 
Nhiệt độ của hai vật bằng nhau.
  C - 
Nhiệt năng của một vật chuyển hoàn toàn cho vật kia.
  D - 
Cả ba trường hợp trên.
5-
Thả một miếng kim loại có khối lượng 500g ở nhiệt độ 100oC vào 2kg nước.Biết nhiệt độ xảy ra khi cân bằng nhiệt là 30oC.Nếu bỏ qua sự hao phí nhiệt lượng tỏa ra bên ngoài thì nước trong bình nóng thêm là bao nhiêu ? Biết kim loại có nhiệt dung riêng là 500 J /Kg.K còn nước là 4200 J/Kg.K
  A - 
Δto nước 10oC.
  B - 
Δto nước 8,4oC.
  C - 
Δto nước 4,2oC.
  D - 
Δto nước 2,1oC.
6-
Cho ba vật 1,2 và 3 lần lượt ở nhiệt độ t1,t2 và t3 ( t1 > t2 > t3) tiếp xúc nhiệt với nhau.Hỏi vật nào thu nhiệt, vật nào tỏa nhiệt ? Chọn câu trả lời đúng?
  A - 
Vật 1 toả nhiệt còn vật 2 và 3 thu nhiệt.
  B - 
Vật 1 và vật 2 tỏa nhiệt còn vật 3 thu nhiệt.
  C - 
Vật 1 tỏa nhiệt, vật 2 không trao đổi nhiệt, vật 3 thu nhiệt.
  D - 
Vật 1 tỏa nhiệt, vật 3 thu nhiệt, còn vật 2 chưa đủ dữ kiện để kết luận.
7-
Trộn hai chất lỏng có nhiệt dung riêng và khối lượng lần lượt là C1, m1 và C2, m2. Tính tỉ số khối lượng của hai chất lỏng biết rằng độ biến thiên nhiệt độ của chất lỏng thứ hai gấp đôi so với độ biến thiên nhiệt độ của chất lỏng thứ nhất.Lựa chọn phương án đúng:
  A - 
.
  B - 
.
  C - 
.
  D - 
.
8-
Có hai bình nước giống nhau chứa hai lượng nước như nhau.Bình thứ nhất có nhiệt độ t1, bình thứ hai có nhiệt độ t2 = 2t1. Sau khi trộn lẫn vói nhau nhiệt độ cân bằng là 24oC.Hỏi các nhiệt độ ban đầu lần lượt có giá trị nào trong các giá trị nào trong các giá trị sau:
  A - 
t = 14oC , t2 = 28oC.
  B - 
t1 = 16oC , t2 = 32oC.
  C - 
t1 = 18oC , t2 = 36oC.
  D - 
t1 = 20oC , t2 = 40oC.
9-
Tính nhiệt lượng tỏa ta khi dùng bếp ga đốt cháy hoàn toàn 9kg khí đốt.Biết năng suất tỏa nhiệt là 44.106 J/kg.Lựa chọn phương án đúng trong các phương án đúng đưa ra dưới đây?
  A - 
944000 KJ.
  B - 
394000 MJ.
  C - 
396 MJ.
  D - 
396 KJ.
10-
Khi dùng bếp củi để đun sôi 3 lít nước từ 24oC người ta đã đốt hết 1,5 kg củi khô. Tính nhiệt lượng đã bị mất mát trong quá trình đun nước. Biết năng suất tỏa nhiệt của củi khô là 107J/kg, nhiệt dung riêng là 4200J/kg.K. Chọn đáp án đúng?
  A - 
Qhp = 942000 J
  B - 
Qhp = 1242400 J
  C - 
Qhp = 12542400 J
  D - 
Qhp = 14042400 J
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters