WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Luyện thi đại học Giải tích - Bài 46
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:33:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm tiếp điểm của đường thẳng x + 2y - 5 = 0 với đường tròn (x - 4)2 + (y - 3)2 = 5?
  A - 
(3; 1)
  B - 
(6; 4)
  C - 
(5; 5)
  D - 
(1; 2)
2-
Một tổ học sinh có 5 nam và 5 nữ xếp hàng dọc. Hỏi có bao nhiêu cách sắp xếp sao cho không có học sinh cùng giới đứng cạnh nhau?
  A - 
14400
  B - 
28800
  C - 
10!
  D - 
Đáp số khác
3-
Cho bất phương trình . Tìm m để bất phương trình đúng với mọi x?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
4-
Giải phương trình
  A - 
x = 15
  B - 
x = 20
  C - 
x = 25
  D - 
x = 75
5-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho hai đường thẳng

Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là đúng?
1. d1 cắt d2 tại một điểm
2. d1 chéo d2
3. d1 trùng d2
4. d1 song song d2
  A - 
1
  B - 
1 và 2
  C - 
3
  D - 
4
7-
Cho Elip . Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
I. (E) có tiêu điểm F1(-4; 0), F1(4; 0)
II. Tâm sai
III. (E) có điểm A1(-5; 0), A2(5; 0)
IV. (E) có trục nhỏ độ dài bằng 3
  A - 
I, II
  B - 
II, III
  C - 
I, III
  D - 
IV
8-
Tính
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Cho bốn số a, b, c, d không âm, bất đẳng thức nào sau đây là sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Giải hệ phương trình
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Vô nghiệm
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 29
Phương trình vi phân - Bài 07
Luyện Thi Đại Học Đề thi 10
Đạo Hàm - Bài 32
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 98
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 123
Số phức - Bài 33
Số phức - Bài 03
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 16
Lượng Giác - Bài 19
Tổ Hợp - Bài 10
Đạo hàm và vi phân - Bài 3
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 55
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 02
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 15
Tích Phân - Bài 36
Lượng Giác - Bài 76
Luyện Thi Đại Học Đề thi 23
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 28
Phương trình vi phân - Bài 67
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters