WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 83
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 20:16:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình bên
Hãy tìm các hình thay thế cho các dấu chấm hỏi trong các hình bên dưới (thứ tụ từ trái qua phải).

  A - 
A và C
  B - 
B và C
  C - 
D và E
  D - 
E và A
  E - 
C và D
2-
Cho hình
Tìm hình thích hợp thay cho dấu chấm hỏi

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
3-
Cho hình
Tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi.

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
4-
Cho chuỗi hình
Hình tiếp theo của chuỗi sẽ là hình nào bên dưới?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
5-
Cho chuỗi hình
Hình tiếp theo của chuỗi hình trên là hình nào trong số các hình bên dưới:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
6-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
7-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?:
ORBIT (RILE) WHEEL
ARSON (....) STEMS

  A - 
CASH
  B - 
FISH
  C - 
GUNS
  D - 
ROSE
8-

Từ và con số nào cần thêm vào dấu chấm hỏi?

  A - 
Chữ I và số 16
  B - 
Chữ I và số 19
  C - 
Chữ O và số 12
  D - 
Chữ O và số 16
  E - 
Chữ L và số 15
  F - 
Chữ L và số 10
9-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
10-
Cho chuỗi chữ sau : A D G J ?. Dấu chấm hỏi sẽ được thay thế bởi chữ nào?
  A - 
M
  B - 
N
  C - 
O
  D - 
U
  E - 
L
  F - 
K
  G - 
Z
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 255
Trắc Nghiệm IQ - 31
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 180
Trắc Nghiệm IQ - 102
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 275
Trắc Nghiệm IQ - 52
Trắc Nghiệm IQ - 96
Trắc Nghiệm IQ - 50
Trắc Nghiệm IQ - 211
Trắc Nghiệm IQ - 196
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 75
Trắc Nghiệm IQ - 54
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 128
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters