WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 13:05:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi tạo các điều khiển: Option Button, Check Box, Toggle Button dạng gắn kết thì thuộc tính Control Source của điều khiển:
  A - 
Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Number
  B - 
Tùy thuộc người sử dụng
  C - 
Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Yes/No
  D - 
Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Text
2-
Giả sử hai bảng có quan hệ 1-n với nhau, muốn xóa mẫu tin trên bảng cha (bảng 1) sao cho các mẫu tin có quan hệ ở bảng con (bảng n) cũng tự động xóa theo, thì trong liên kết (Relationship) của hai bảng này ta chọn:
  A - 
Cascade Update Related Fields
  B - 
Enforce Referential Integrity
  C - 
Không thể thực hiện được
  D - 
Cascade Delete Related Records
3-
Thuộc tính Validation Text của Field A sẽ quy định:
  A - 
Dòng thông báo khi nhập giá trị Field A không hợp lệ.
  B - 
Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào Field A.
  C - 
Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào Field A.
  D - 
Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào Field A.
4-
Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại hành động nào sau đây:
  A - 
Record Operations, Add New Record
  B - 
Record Navigation, New Record
  C - 
Record Navigation, Add New Record
  D - 
Go to Record, New
5-
Muốn nối thêm dữ liệu từ Table hoặc Query vào cuối một Table khác, ta sử dụng:
  A - 
Append Query
  B - 
Make Table Query
  C - 
Update Query
  D - 
Crosstab Query
6-
Điều khiển TONG là một biểu thức dùng để tính tổng số nhân viên nằm trong vùng Form Footer của Form, muốn xem được kết quả của biểu thức này ta phải hiển thị Form ở chế độ nào?
  A - 
Datasheet View
  B - 
Design View
  C - 
Form View
  D - 
Cả ba câu (A), (B), (C) đúng
7-
Tìm ra biểu thức cho kết quả TRUE trong các biểu thức sau:
  A - 
"ABC" Like "A*"
  B - 
"A*" Like "ABC"
  C - 
"ABC" Like "C*"
  D - 
"ABC" Like "*A*"
8-
Giả sử biểu thức [X] In(5,7) cho kết quả là TRUE, giá trị của X chỉ có thể là:
  A - 
5
  B - 
5 ; 6 ; 7
  C - 
5 ; 7
  D - 
7
9-
Để khi xem Form, không thể thay đổi kích thước của Form thì trong thuộc tính Border Style của Form chọn:
  A - 
Thin
  B - 
Sizable
  C - 
Dialog
  D - 
Cả hai câu (A), (C) đúng
10-
Để tạo nút lệnh Command Button bằng Wizard cho phép tìm mẫu tin, ta chọn lệnh nào sau đây:
  A - 
Record Navigation, Find Record
  B - 
Record Navigation, Find Next
  C - 
Record Operations, Find Record
  D - 
Record Operations, Find Next
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 08
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 21
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 14
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 16
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 07
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 13
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters