WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:59:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các nguyên tố nhóm IA trong bảng tuần hoàn có đặc điểm chung nào về cấu hình electron nguyên tử mà quyết định tính chất hoá học của nhóm ?
  A - 
Số electron lớp K bằng 2
  B - 
Số nơtron trong hạt nhân nguyên tử
  C - 
Số lớp electron như nhau
  D - 
Số electron ở lớp ngoài cùng bằng 1
2-
Nguyên tố hoá học ở vị trí nào trong bảng tuần hoàn thì có mức năng lượng ở hai phân lớp ngoài là 3d34s2 ?
  A - 
Chu kỳ 4, nhóm IIB
  B - 
Chu kỳ 4, nhóm IIIA
  C - 
Chu kỳ 3, nhóm VB
  D - 
Chu kỳ 4, nhóm VB
3-
Sự biến thiên tính bazơ của các hiđroxit của các nguyên tố nhóm IA theo chiều tăng của số thứ tự là:
  A - 
Không thay đổi
  B - 
Tăng dần
  C - 
Giảm dần
  D - 
Không xác định
4-
Chọn định nghĩa không đúng về ion
  A - 
Ion là hạt vi mô mang điện
  B - 
Ion là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện
  C - 
Ion là phần tử mang điện
  D - 
Ion là phần mang điện dương của phân tử
5-
Một nguyên tố trong nhóm VIA có tổng số proton, electron và nơtron trong nguyên tử bằng 24. Cấu hình electron của nguyên tử nguyên tố đó là:
  A - 
1s22s22p4
  B - 
1s22s22p6
  C - 
1s22s22p63s23p4
  D - 
1s22s22p2
6-
Câu nào sau đây không đúng
  A - 
Số electron ở lớp ngồi cùng của nguyên tử phi kim thường có từ 4 đến 7e.
  B - 
Trong cùng nhóm, số electron ngồi cùng của các nguyên từ thường bằng nhau.
  C - 
Số electron ở lớp ngồi cùng của nguyên tử kim loại thường có ít (1 đến 3e).
  D - 
Trong cùng chu kỳ, nguyên tử kim loại có bán kính nhỏ hơn nguyên tử phi kim
7-
Có mấy nguyên tắc chính để sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
8-
Nguyên tử của nguyên tố R có cấu hình electron là: 1s22s22p63s23p4 . R có công thức oxit cao nhất:
  A - 
RO3
  B - 
R2O3
  C - 
RO2
  D - 
R2O
9-
Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) v R (Z = 19). Độ âm điện của các nguyên tố tăng dần theo thứ tự
  A - 
R < M < X < Y
  B - 
M < X < R < Y
  C - 
Y < M < X < R
  D - 
M < X < Y < R
10-
Quy luật biến đổi tính axit của dãy hiđroxit H2SiO3, H2SO4, HClO4 là:
  A - 
Không xác định
  B - 
Không thay đổi
  C - 
Tăng dần
  D - 
Giảm dần
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Liên Kết Hóa Học - Đề 03
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 04
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 01
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 05
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 03
Obitan Nguyên tử - Bài 02
Lý thuyết và trắc nghiệm Liên kết hóa học - Đề 01
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 05
Hạt Nhân Nguyên Tử - Bài 01
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 10
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 01
Lớp và phân lớp Electron - Bài 04
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 04
Oxi -Lưu Huỳnh - Đề 12
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 20
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 19
Đề Xuất
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 19
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 15
Đồng vị - Nguyên tử khối - Bài 02
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 05
Thành phần nguyên tử - Bài 02
Tốc Độ Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học - Bài 06
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 07
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 08
Cấu tạo nguyên tử - Đề 11
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 15
Oxi-Lưu huỳnh - Đề 04
Phản Ứng Oxi Hóa - Khử - Đề 06
Lớp và phân lớp Electron - Bài 02
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 01
Halogen - Đề 03
Halogen - Đề 02
Liên Kết Hóa Học - Đề 05
Kiểm Tra Hóa 10 - Đề 02
Cấu Tạo Nguyên Tử - Đề 02
Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Đề 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters