Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Cacbonhidrat - Đề 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:49:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Thông thường nước mía chứa 13% saccarozo. Nếu tinh chế 1 tấn nước mía trên thì lượng saccarozo thu được là bao nhiêu ? ( hiệu suất là 80%).
  A - 
104kg
  B - 
110kg
  C - 
105kg
  D - 
114kg
2-
Cacbonhidrat Z tham gia chuyển hóa :
Z → dd xanh lam → kết tủa đỏ gạch
Vậy Z không thể là chất nào trong các chất cho dưới đây?
  A - 
glucozo.
  B - 
fructozo.
  C - 
saccarozo.
  D - 
mantozo.
3-
Câu khẳng định nào sau đây đúng ?
  A - 
Glucozo và fructozo đều là hợp chất đa chức.
  B - 
Saccarozo và mantozo là đồng phân của nhau.
  C - 
Tinh bột và xenlulozo là đồng phân của nhau vì đều có thành phần phân tử là (C6H10O5)n
  D - 
Tinh bột và xenlulozo đều là polisaccarit, xenllulozo dễ kéo thành tơ nên tinh bột cũng dễ kéo thành tơ.
4-
Lý do nào sau đây là hợp lý nhất được dùng để so sánh cấu tạo của glucoz và fructoz ?
  A - 
đều có cấu tạo mạch thẳng và đều có chứa 5 nhóm chức –OH .
  B - 
Phân tử đều có 6 nguyên tử cacbon.
  C - 
Phân tử glucozo có 1 nhóm chức rượu bậc 1 (-CH2OH) và 4 chức rượu bậc 2 (-CHOH ); nhưng phân tử fructozo có 2 nhóm chức rượu bậc 1 và 3 nhóm chưc rượu bậc 2.
  D - 
Phân tử glucozo có nhóm chức –CHO ; còn phân tử fructozo có nhóm chức –CO–ở nguyên tử cacbon thứ 2.
5-
Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……trong câu sau đây : Saccarozo và mantozo có thành phần phân tử giống nhau , nhưng cấu tạo phân tử khác nhau nên là ……….của nhau .
  A - 
đồng đẳng.
  B - 
đồng phân.
  C - 
đồng vị.
  D - 
đồng khối.
6-
Điền cụm từ thích hợp vào khoảng trống ……..trong câu sau : Cấu tạo mạch phân tử của tinh bột gồm 2 thành phần là ……….và ………..
  A - 
glucozo và fructozo.
  B - 
glucozo vàmantozo.
  C - 
amilozo và amilozpectin.
  D - 
mantozo và saccarozo.
7-
Chọn một phương án đúng để điền từ hoặc cụm từ vào chổ trống của các câu sau đây :Tương tự tinh bột, xenlulozo không có phản ứng ..(1)…, có phản ứng …(2)… trong dung dịch axit thành …(3)…. (1) (2) (3) là
  A - 
tráng bạc, thủy phân, glucozo
  B - 
thủy phân, tráng bạc, fructozo
  C - 
khử, oxi hóa, saccarozo
  D - 
oxi hóa, este hóa, mantozo
8-
Xenlulozo không phản ứng với tác nhân nào dưới đây?
  A - 
HNO3đ/H2SO4 đ,to.
  B - 
H2/Ni.
  C - 
[Cu(NH3)4](OH)2
  D - 
(CS2 + NaOH).
9-
Chất không tan trong nước lạnh là:
  A - 
glucozo.
  B - 
tinh bột.
  C - 
saccarozo
  D - 
fructozo.
10-
Cho m gam tinh bột len men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng khí sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 lấy dư, thu được 75g kết tủa. Giá trị của m là:
  A - 
75.
  B - 
65.
  C - 
8.
  D - 
55.
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 04
Cacbonhidrat - Đề 11
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 07
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 04
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 02
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 28
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 05
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hóa Học - Amin - Amino Axit - Protein - Bài 01
Polime - Vật liệu polime - Đề 04
Hiđrocacbon - Đề 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Đề Xuất
Cacbonhidrat - Đề 09
Hóa Hữu Cơ - Đề 32
Trắc Nghiệm Hóa Học - Polime Và Vật Liệu Polime - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Crom, Sắt, Đồng - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Kim Loại Kiềm, Kim Loại Kiềm Thổ, Nhôm - Bài 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 91
Polime - Vật liệu polime - Đề 03
Hóa Hữu Cơ - Đề 31
Hóa Hữu Cơ - Đề 62
Hóa Hữu Cơ - Đề 53
Trắc Nghiệm Hóa Học - Cacbohiđrat - Bài 03
Trắc Nghiệm Hóa Học - Este - Lipit - Bài 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 82
Trắc Nghiệm Hóa Học - Đại Cương Về Kim Loại - Bài 01
Hóa Hữu Cơ - Đề 69
Amin - Aminoaxit - Protein - Đề 02
Hóa Hữu Cơ - Đề 84
Hóa Hữu Cơ - Đề 50
Hóa Vô Cơ - Đề 121
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters