WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đạo Hàm - Bài 29
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:41:25 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho đường cong y = x4 - 2x2 - 3
  A - 
Đường thẳng y = m cắt đường cong tại một điểm với m > - 3
  B - 
Đường thẳng y = m ca91t đường cong tại một điểm với m < -4
  C - 
Đường thẳng y = m cắt đường cong tại một điểm với m > -4
  D - 
Không có giá trị nào của m để đường thẳng y = m cắt đường cong tại một điểm
2-
Hàm số
  A - 
Đồng biến trên R
  B - 
Nghịch biến trên R
  C - 
Đồng biến trên từng khoảng xác định
  D - 
Nghịch biến trên từng khoảng xác định
3-
Các điểm cực trị của hàm số y = x4 - 2mx2 + 2m khi m = 1 là:
  A - 
(-1, 1) và (0, 2)
  B - 
(-1, 1) và (1, 1)
  C - 
(-1, 1), (0, 2) và (1, 1)
  D - 
(1, -1), (0, 2) và (1, 1)
4-
Đồ thị hàm số nào sau đây luôn nằm dưới trục hoành?
  A - 
y = x3 + 3x2 - 4
  B - 
y = -x3 + x2 - 2x - 1
  C - 
y = -x4 + 2x2 - 2
  D - 
y = x4 - 3x2 + 2
5-
Đồ thị hàm số nào sau đây có số đường tiệm cận khác với đồ thị các hàm số còn lại?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Đồ thị hàm số có các đường tiệm cận là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Số các đường tiệm cận của đồ thị hàm số là:
  A - 
3
  B - 
2
  C - 
1
  D - 
0
8-
Trong mặt phẳng Oxy cho hàm số . Gọi I là điểm thuộc đường thẳng y = x + 1, có hoành độ không thuộc tập xác định của hàm số f(x). Công thức chuyển hệ toạ độ trong phép tịnh tiến theo vectơ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Hàm số nào sau đây không có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất trên đoạn [-2, 2]?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho hàm số . Khẳng định nào sau đây sai?
  A - 
Hàm số y có giá trị nhỏ nhất là , giá trị lớn nhất là trên đoạn
  B - 
Hàm số y có giá trị cực tiểu là , giá trị cực đại là
  C - 
Đạo hàm của hàm số y đổi dấu khi đi qua
  D - 
Đồ thị hàm số y có điểm cực tiểu là và điểm cực đại là
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Đạo Hàm - Bài 34
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 18
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 27
Phương trình vi phân - Bài 23
Tích Phân - Bài 37
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 30
Phương trình vi phân - Bài 07
Nguyên hàm - Bài 15
Luyện Thi Đại Học Đề thi 34
Phương trình vi phân - Bài 54
Tích phân - Bài 54
Tích phân - Bài 68
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 98
Luyện thi đại học Giải tích- Bài 01
Lượng Giác - Bài 31
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 62
Luyện Thi Đại Học Đề thi 20
Lượng Giác - Bài 44
Lượng Giác - Bài 34
Đạo hàm - Bài 70
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters