Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Grammar For Grade 10 - Test 83 - Subjunctive
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:02:57 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
I wish I ______ to retake my exams.
  A - 
do not have
  B - 
will not have
  C - 
am about
  D - 
did not have
2-
The spacemen felt as if he ______ in a paradise.
  A - 
had been
  B - 
falls
  C - 
fall
  D - 
has fallen
3-
He afflicted mother felt as though she ______ on the verge of dying
  A - 
has been
  B - 
had been
  C - 
were
  D - 
was
4-
I wish another more effective teaching method______ used.
  A - 
is
  B - 
was
  C - 
were
  D - 
has been
5-
She wishes she ______ a fairy now.
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
is
  D - 
are
6-
He is a poor worker, he wishes he ____ weathy now.
  A - 
was
  B - 
were
  C - 
is
  D - 
are
7-
She spends money as if she always______ plenty of it.
  A - 
has
  B - 
have
  C - 
has had
  D - 
had
8-
She talks too much but I wish she______
  A - 
didn't
  B - 
doesn't
  C - 
won't
  D - 
wouldn't
9-
They will drink wine but I wish they______
  A - 
didn't
  B - 
don't
  C - 
won't
  D - 
wouldn't
10-
She made lot of mistakes but I wish she______
  A - 
didn't
  B - 
hadn't
  C - 
wouldn't
  D - 
did
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
English 10 - Test 228
English 10 - Test 318
English 10 - Test 147
English 10 - Test 133
English 10 - Test 206
English 10 - Test 388
English 10 - Test 164
English 10 - Test 373
English 10 - Test 24
English 10 - Test 168
English 10 - Test 324
English 10 - Test 391
Grammar For Grade 10 - Test 36 - Phrases and Clauses
English 10 - Test 285
English 10 - Test 167
English 10 - Test 142
English 10 - Test 123
English 10 - Test 294
English 10 - Test 316
Grammar For Grade 10 - Test 05 - Adjectives and Adverbs
Đề Xuất
Grammar For Grade 10 - Test 89 - Verbs
English Practice - Lesson 43
General Grammar - Test 03
English 10 - Test 259
English 10 - Test 134
English 10 - Test 233
English Practice - Lesson 32
English 10 - Test 228
English Practice - Lesson 62
English 10 - Test 100
English Practice - Lesson 79
English 10 - Test 98
English 10 - Test 105
English 10 - Test 177
English 10 - Test 252
Grammar For Grade 10 - Test 55 - Preposition
English Practice - Lesson 81
English 10 - Test 76
English 10 - Test 307
English Practice - Lesson 30
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters