Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 80
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:11:48 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một máy phát điện xoay chiều có hai cặp cực, rôto quay mỗi phút 1800 vòng. Một máy phát điện khác có 6 cặp cực, nó phải quay với vận tốc bằng bao nhiêu để phát ra dòng điện cùng tần số với máy thứ nhất?
  A - 
600 vòng/phút.
  B - 
300 vòng/phút.
  C - 
240 vòng/phút.
  D - 
120 vòng/phút.
2-
Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 0,3 A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây là:
  A - 
R = 18 Ω, ZL = 30 Ω.
  B - 
R = 18 Ω, ZL = 24 Ω.
  C - 
R = 18 Ω, ZL = 12 Ω.
  D - 
R = 30 Ω, ZL = 18 Ω.
3-
Một máy biến áp có cuộn sơ cấp gồm 2000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 100 vòng. Điện áp và cường độ dòng điện ở mạch sơ cấp là 120V và 0,8A. Điện áp và công suất ở cuộn thứ cấp là:
  A - 
6 V; 96 W.
  B - 
240 V; 96 W.
  C - 
6 V; 4,8 W.
  D - 
120 V; 48 W.
4-
Công suất hao phí dọc đường dây tải có điện áp 500 kV, khi truyền đi một công suất điện 12000 kW theo một đường dây có điện trở 10Ω là bao nhiêu?
  A - 
1736 kW.
  B - 
576 kW.
  C - 
5760 W.
  D - 
57600 W.
5-
Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm hai phần tử mắc nối tiếp. Điện p giữa hai đầu mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: , . Chọn Đáp án đúng?
  A - 
Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 40 Ω.
  B - 
Đoạn mạch có 2 phần tử LC, tổng trở 40 Ω.
  C - 
Đoạn mạch có 2 phần tử RC, tổng trở 40 Ω.
  D - 
Đoạn mạch có 2 phần tử RL, tổng trở 20 Ω.
6-
Cho một đoạn mạch RC có R = 50 Ω; . Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp . Biểu thức cường độ dịng điện qua đoạn mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cường độ dòng điện giữa hai đầu của một đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn thuần cảm và điện trở R = 100Ω mắc nối tiếp có biểu thức . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Điện áp tức thời giữa hai đầu một đoạn mạch điện có biểu thức là u = 220sin(100πt) (V). Tại thời điểm nào gần nhất sau đó, điện áp tức thời đạt giá trị 110 V?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Một mạch điện xoay chiều RLC không phân nhánh, trong đó R = 50Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều ỗn định có điện áp hiệu dụng U = 120 V thì i lệch pha với u một góc 60o. Công suất của mạch là:
  A - 
36 W.
  B - 
72 W.
  C - 
144 W.
  D - 
288 W.
10-
Một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết UL = 0,5UC. So với cường độ dòng điện i trong mạch điện áp u ở hai đầu đoạn mạch sẽ:
  A - 
trể pha hơn.
  B - 
sớm pha hơn.
  C - 
cùng pha.
  D - 
lệch pha .
11-
Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn thuần cảm L. Khi giữ nguyên giá trị hiệu dụng nhưng tăng tần số của điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch sẽ:
  A - 
giảm.
  B - 
tăng.
  C - 
không đổi.
  D - 
chưa kết luận được.
12-
Một đoạn mạch điện gồm tụ điện có điện dung mắc nối tiếp với điện trở R = 100Ω, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f. Tần số f phải bằng bao nhiêu để i lệch pha so với u ở hai đầu mạch.
  A - 
f = 50 Hz.
  B - 
f = 25Hz.
  C - 
f = 50Hz.
  D - 
f = 60Hz.
13-
Máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là một nam châm gồm 6 cặp cực, quay với tốc độ góc 500 vòng/phút. Tần số của dòng điện do máy phát ra là:
  A - 
42 Hz.
  B - 
50 Hz.
  C - 
83 Hz.
  D - 
300 Hz.
14-
Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm là rôto gồm 4 cặp cực (4 cực nam và 4 cực bắc). Để suất điện động do máy này sinh ra có tần số 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ:
  A - 
750 vòng/phút.
  B - 
75 vòng/phút.
  C - 
25 vòng/phút.
  D - 
480 vòng/phút.
15-
Đặt một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 50 V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần L. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu R là 30 V. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm bằng:
  A - 
10 V.
  B - 
20 V.
  C - 
30 V.
  D - 
40 V.
16-
Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và giá trị hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn cảm thuần có , tụ điện có điện dung và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. Giá trị của điện trở thuần R là:
  A - 
80 Ω.
  B - 
30 Ω.
  C - 
20 Ω.
  D - 
40 Ω.
17-
Đặt một điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì:
  A - 
cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
  B - 
dòng điện xoay chiều không thể tồn tại trong đoạn mạch.
  C - 
cường độ dòng điện trong đoạn mạch trể pha π/2 so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
  D - 
tần số của dòng điện trong đoạn mạch khác tần số của điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.
18-
Khi động cơ không đồng bộ ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay của từ trường không đổi thì tốc độ quay của rôto:
  A - 
luôn bằng tốc độ quay của từ trường.
  B - 
lớn hơn tốc độ quay của từ trường.
  C - 
nhỏ hơn tốc độ quay của từ trường.
  D - 
có thể lớn hơn hoặc bằng tốc độ quay của từ trường, tùy thuộc tải.
19-
Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch xoay chiều có biểu thức là . Giá trị hiệu dụng của điện áp này là:
  A - 
110 V.
  B - 
220 V.
  C - 
110 V.
  D - 
220 V.
20-
Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 1000 vòng, cuộn thứ cấp gồm 50 vòng. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là 220 V. Bỏ qua hao phí. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn thứ cấp để hở là:
  A - 
440 V.
  B - 
44 V.
  C - 
110 V.
  D - 
11 V.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 04
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 58
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 50
Sóng cơ học - Đề 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 60
Đề Thi Số 43
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 83
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 82
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 75
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters