WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 12   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 89
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:31:37 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt vào hai đầu đoạn mạch hình vẽ
Một hiệu điện thế u = Uocos(ωt), trong đó ω thay đổi được. Khi thì vôn kế chỉ UV = U1. Khi:
  A - 
ω = 2ωo thì UV = 2U1
  B - 
ω = 2ωo thì UV = 4U1
  C - 
ω < ωo thì UV < U1
  D - 
ω > ωo thì UV > U1
2-
Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L, R, ω không đổi. Thay đổi C đến khi C = Co thì công suất Pmax. Khi đó Pmax được xác định bởi biểu thức:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60Ω, L = 0,8H, C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều . Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai bản tụ là
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho , và R = 100Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều , trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch I đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế giữa hai đầu R sẽ có dạng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó:
  A - 
Ro = 100Ω
  B - 
Ro = 80Ω
  C - 
Ro = 40Ω
  D - 
Ro = 120Ω
6-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho R = 60Ω, C = 125μF, L thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều . Khi L = Lo thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại. Khi đó biểu thức hiệu điện thế gữa hai bản tụ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên điện trở R là:
  A - 
P = 115,2W
  B - 
P = 224W
  C - 
P = 230,4W
  D - 
P = 144W
8-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1H, C = 60μF và R = 50Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều , trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai bản tụ so với hiệu điện thế u một góc:
  A - 
Δφ = 90o
  B - 
Δφ = 60o
  C - 
Δφ = 120o
  D - 
Δφ = 150o
9-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó:
  A - 
Pmax = 144W
  B - 
Pmax = 280W
  C - 
Pmax = 180W
  D - 
Pmax = 288W
10-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30Ω và độ tự cảm L = 0,6H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 160cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại. Khi đó:
  A - 
Ro = 10Ω
  B - 
Ro = 30Ω
  C - 
Ro = 50Ω
  D - 
Ro = 40Ω
11-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho , C = 100μF. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 100cos(2πft)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi công suất trong mạch đạt giá trị cực đại thì tần số là:
  A - 
f = 100(Hz)
  B - 
f = 60(Hz)
  C - 
f = 100π(Hz)
  D - 
f = 50(Hz)
12-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70Ω và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 70cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế giữa hai bản tụ một góc:
  A - 
Δφ = 90o
  B - 
Δφ = 0o
  C - 
Δφ = 45o
  D - 
Δφ = 135o
13-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 70Ω và độ tự cảm L = 0,7H nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 70cos(100t)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây so với hiệu điện thế u một góc:
  A - 
Δφ = 135o
  B - 
Δφ = 90o
  C - 
Δφ = 45o
  D - 
Δφ = 0o
14-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1,2H, , R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu L và giữa hai bản tụ C là:
  A - 
UL = 240V và UC = 120V
  B - 
UL = 120 V và UC = 60 V
  C - 
UL = 480V và UC = 240V
  D - 
UL = 240 V và UC = 120 V
15-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R = 20Ω và cảm kháng ZL = 20Ω nối tiếp với tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế u = 40cos(ωt)V. Khi C = Co thì hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai bản tụ đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai bản tụ so với hiệu điện thế u một góc:
  A - 
Δφ = 90o
  B - 
Δφ = 45o
  C - 
Δφ = 135o
  D - 
Δφ = 180o
16-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 30Ω và độ tự cảm L = 0,6H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 160cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị cực đại P = Po. Khi đó:
  A - 
Po = 80W
  B - 
Po = 160W
  C - 
Po = 40W
  D - 
Po = 120W
17-
Cho mạch điện gồm cuộn dây có điện trở r = 20Ω và độ tự cảm L = 2H, tụ điện có điện dung C = 100μF và điện trở thuần R thay đổi được mắc nối tiếp với nhau. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất tiêu thụ trên toàn mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó công suất tiêu thụ trên cuộn dây Pd là:
  A - 
Pd = 28,8W
  B - 
Pd = 57,6W
  C - 
Pd = 36W
  D - 
Pd = 0W
18-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 0,6H, , R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất toàn mạch đạt giá trị cực đại là:
  A - 
Pmax = 120W
  B - 
Pmax = 960W
  C - 
Pmax = 240W
  D - 
Pmax = 480W
19-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1H, C = 50μF và R = 50Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 220cos(2πft)V, trong đó tần số f thay đổi được. Khi f = fo thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại Pmax. Khi đó:
  A - 
Pmax = 480W
  B - 
Pmax = 484W
  C - 
Pmax = 968W
  D - 
Pmax 117W
20-
Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp. Cho L = 1,2H, , R thay đổi được. Đặt vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều u = 240cos(100t)V. Khi R = Ro thì công suất trong mạch đạt giá trị cực đại. Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu R là:
  A - 
UR = 120 V
  B - 
UR = 120V
  C - 
UR = 60 V
  D - 
UR = 240V
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 41
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 103
Vật lý hạt nhân - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dao Động Cơ Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 43
Con lắc - Đề 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 97
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Cơ - Bài 11
Đề Xuất
Đề Thi Số 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 102
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 30
Đề Thi Số 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 79
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 68
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lý thuyết - Bài 07
Đề Thi Số 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Sóng Ánh Sáng - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Con Lắc - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Vật Lý Hạt Nhân - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Dòng Điện Xoay Chiều - Bài 45
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters