Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Thi bằng   ||  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Việt)    Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)    Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Việt)    Thi Bằng Lái Xe Việt Nam    Quốc Tịch Mỹ  

Manicurist Writing Test - 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:03:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The epidermis contains no:
  A - 
Cells
  B - 
Blood vessels
  C - 
Nerves
  D - 
Keratin
2-
Crack repair of an acrylic nails is performed using:
  A - 
Silk wrap
  B - 
Mending tissue
  C - 
Acrylic
  D - 
Clear polish
3-
Only half of the nail plate should be covered by a/an:
  A - 
Glitter polish application
  B - 
Artificial nail tip
  C - 
French manicure polish
  D - 
Buffer block
4-
Circular movements in the palm is a massage technique known as:
  A - 
Effleurage
  B - 
Tapping
  C - 
Friction massage
  D - 
Joint relaxer movements
5-
The service of trimming, shaping and polishing toenails, as well as performing foot massage, is called:
  A - 
Podiatry
  B - 
Manicuring
  C - 
Pedicuring
  D - 
Filing
6-
This substance can be found in the stratum germinativum layer of the epidermis:
  A - 
Elasticity
  B - 
Mold
  C - 
Herpers simplex
  D - 
Melanin
7-
An advantage of quats as a sanitation agent is their:
  A - 
Stability
  B - 
Weak solution
  C - 
Odor
  D - 
Bacteria
8-
The half-moon shape at the base of the nail is called the:
  A - 
Mantle
  B - 
Matrix
  C - 
Lunula
  D - 
Groove
9-
By spraying the client’s nails with water, you can reduce the heat generated during:
  A - 
Buffing
  B - 
Acrylic removal
  C - 
Polishing
  D - 
Filing
10-
Rotation of elbow is a type of:
  A - 
Chiropractic manipulation
  B - 
Friction massage movement
  C - 
Effleurage
  D - 
Relaxer movement
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Manicurist Practical Test - 14
Selling Nail Products and Services - 02
Selling Nail Products and Services - 01
Acrylic Nails - 03
Acrylic Nails - 01
Acrylic Nails - 02
Manicurist Writing Test - 27
Salon Business - 03
Manicurist Practical Test - 08
Manicurist Practical Test - 09
The Creative Touch
Gels - 01
Salon Business - 01
Manicurist Practical Test - 10
Manicurist Practical Test - 06
Manicurist Practical Test - 15
Manicurist Writing Test - 22
Anatomy and Physiology - 03
Manicurist Practical Test - 12
Salon Business - 02
Đề Xuất
Manicurist Test - 81
Manicurist Test - 63
Manicurist Test - 45
Manicurist Test - 80
Manicurist Test - 48
Manicurist Practical Test - 12
Manicurist Writing Test - 19
Manicurist Test - 33
Salon Business - 02
Đề Thi Nails Tiểu Bang Bắc Mỹ - Câu 1 -10
Manicurist Sanitation and Disinfection Test - 01
Manicurist Test - 32
Manicurist Test - 60
Anatomy and Physiology - 01
Manicurist Practical Test - 13
Manicuring - 03
Manicurist Practical Test - 05
Client Consultation - 01
Manicurist Test - 79
Manicurist Test - 50
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters