WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 79
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:26:40 (Server time)
Số câu hỏi: 20.   Tổng điểm: 20
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Người ta truyền tải một công suất điện 100 kW từ một trạm hạ áp đến nơi tiêu thụ, điện áp ở hai đầu dây tải từ trạm là 220V, điện trở của đường dây là 0,1Ω, độ lệch pha giữa điện áp và cường độ dòng điện trên dây là 15o. Hiệu suất của sự tải điện là:
  A - 
85,32%
  B - 
77,86%
  C - 
82,86%
  D - 
89,86%
2-
Khi chiếu bức xạ có tần số f = 2,538.1015Hz lên catốt của tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm bằng 8V. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ có λ1 = 0,4μm và λ2 = 0,42μm thì hiệu điện thế hãm là
  A - 
− 0,65V
  B - 
− 0,55V
  C - 
− 0,6V
  D - 
− 0,4V
3-
Đoạn mạch không phân nhánh gồm một cuộn dây có điện trở thuần R và độ tự cảm L và một tụ điện. Điện áp ở hai đầu mạch là . Điện áp ở hai đầu cuộn dây sớm pha so với điện áp ở hai đầu mạch. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Đặt vào hai đầu một bếp điện (coi là điện trở thuần) một điện áp không đổi Uo thì công suất tiêu thụ là P. Nếu đặt điện áp vào hai đầu bếp thì công suất tiêu thụ là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Phát biểu nào sau đây sai ?
  A - 
Có hai loại quang phổ vạch: quang phổ hấp thụ và quang phổ vạch.
  B - 
Quang phổ vạch , do các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát ra.
  C - 
Quang phổ hấp thụ có những vạch sáng nằm trên nền quang phổ liên tục.
  D - 
Quang phổ vạch , có những vạch màu riêng lẻ nằm trên nền tối.
6-
Một sóng cơ truyền truyền trong một môi trường, phương trình sóng tại một điểm ở trên một phương truyền là trong đó x tính bằng (m). Tốc độ sóng là:
  A - 
4m/s
  B - 
2m/s
  C - 
1m/s
  D - 
6m/s
7-
Cho một cuộn dây có điện trở thuần 40Ω và có độ tự cảm . Đặt vào hai đầu cuộn dây điện áp xoay chiều có biểu thức: . Khi t = 0,1s dòng điện là −2,75 A, tính Uo?
  A - 
  B - 
  C - 
440 (V)
  D - 
220 (V)
8-
Một con lắc đơn dao được đưa từ mặt đất lên độ cao h = 3,2 km. Biết bán kính trái đất là R = 6400 km và chiều dài dây treo không thay đổi. Để chu kì dao động của con lắc không thay đổi ta phải:
  A - 
giảm bớt chiều dài 0, 1%.
  B - 
tăng chiều dài thêm 0, 1%.
  C - 
giảm bớt chiều dài 0,001%.
  D - 
tăng chiều dài thêm 0,001%.
9-
Trong thí nghiệm Y - âng về giao thoa ánh sáng với hai khe F1, F2, nếu đặt một bản mặt song song trước F1, trên đường đi của ánh sáng thì …
  A - 
Hệ vân giao thoa không thay đổi.
  B - 
Hệ vân giao thoa dời về phía S2.
  C - 
Hệ vân giao thoa dời về phía S1.
  D - 
Vân trung tâm lệch về phía S2.
10-
Ban đầu bắn hạt α có động năng 4MeV vào Nitơ đứng yên phản ứng toả ra 7,8MeV. Nếu dùng hạt α có động năng 8MeV thì phản ứng toả năng lượng là:
  A - 
11,8MeV
  B - 
15,6MeV
  C - 
3,8MeV
  D - 
7,8MeV
11-
Trong quang phổ vạch H2 hai bước sóng đầu tiên của dãy Laiman là 0,1216 µm và 0,1026 . Bước sóng dài nhất của dãy Banme có giá trị nào?
  A - 
0,7240 μm
  B - 
0,6860 μm
  C - 
0,7246 μm
  D - 
0,6566 μm
12-
Ba điểm A, B, C thuộc nửa đường thẳng từ A. Tại A đặt một nguồn phát âm đẳng hướng có công suất thay đổi. Khi P = P1 thì mức cường độ âm tại B là 60(dB) tại C là 20(dB), khi P = P2 thì mức cường độ âm tại B là 90(dB), khi đó mức cường độ âm tại C là:
  A - 
50(dB)
  B - 
60(Db)
  C - 
40(dB)
  D - 
25(dB)
13-
Phát biểu nào sau đây không phải là các đặc điểm của tia X ?
  A - 
Gây ra hiện tượng quang điện.
  B - 
Tác dụng mạnh lên kính ảnh.
  C - 
Có thể đi qua được lớp chì dày vài cm.
  D - 
Khả năng đâm xuyên mạnh.
14-
Trong thí nghiệm giao thoa với hai nguồn phát sóng đồng bộ tại A, B trên mặt nước. AB = 8cm, hai sóng truyền đi có bước sóng λ = 2cm. Trên đường thẳng xx’ song song với AB, cách AB một khoảng 2cm, khoảng cách ngắn nhất giữa giao điểm C của xx’ với đường trung trực AB đến điểm dao động với biên độ cực tiểu trên xx’ là:
  A - 
0,56cm
  B - 
0,5cm
  C - 
0,64cm
  D - 
1,7cm
15-
Đặt diện áp vào hai đầu mạch RLC, có R thay đổi và cuộn dây thuần cảm. Biết , Khi thay đổi R thì công suất tiêu thụ trên mạch cực đại và bằng 50(W) . Độ tự cảm của cuộn dây là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
16-
Một mạch dao động có điện dung C = 8nF và cuộn dây có L = 1,6.10-4H, tụ điện được nạp đến hiệu điện thế cực đại là 5V. Để duy trì dao động điện từ trong mạch người ta phải cung cấp cho mạch một công suất trung bình P = 6mW. Điện trở của cuộn dây là:
  A - 
6 Ω
  B - 
9 Ω
  C - 
9,6 Ω
  D - 
96 Ω
17-
Đặt điện áp vào hai đầu cuộn dây thì dòng điện trên mạch là 5(A) và khi đó dòng điện lệch pha 60o so với điện áp. Mắc nối tiếp thêm vào cuộn dây một đoạn mạch X và mắc vào điện áp trên thì dòng điện trên mạch là 3(A) và điện áp hai đầu cuộn dây lệch pha 90o với đoạn X. Công suất tiêu thụ trên đoạn X là:
  A - 
725,4W
  B - 
519,6W
  C - 
354,8W
  D - 
435,6W
18-
Hiện tượng quang dẫn có thể xẩy ra khi chất nào sau được chiếu sáng:
  A - 
Cu
  B - 
Zn
  C - 
Cs
  D - 
Ge
19-
Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình x = 5cos(5πt + π)cm. Biết độ cứng của lò xo là 100N/m và gia tốc trọng trường tại nơi đặt con lắc là g = π2 ≈ 10m/s2. Trong một chu kì, khoảng thời gian lực đàn hồi tác dụng lên quả nặng có độ lớn |Fd| > 1,5 N là:
  A - 
0,249s
  B - 
0,151s
  C - 
0,267s
  D - 
0,3s
20-
Một mạch dao động LC lý tưởng gồm cuộn cảm L mắc khép kín với hai tụ C như nhau nối tiếp. Khi mạch đang hoạt động tại thời điểm dòng điện trên cuộn cảm cực đại thì một tụ bị đánh thủng (tụ bị hỏng thành dây dẫn không có điện trở). Phát biểu nào sau đây là sai?
  A - 
Điện áp cực đai trên tụ giảm lần
  B - 
Chu dao động của mạch tăng lần
  C - 
Năng lượng của mạch giảm lần
  D - 
Năng lượng của mạch không đổi
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 73
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 4
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 1
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 25 - Phần 01
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 200
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 03 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2013 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 10 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 19 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2010 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2008 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 21 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 68
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2012 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 218
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2010 - Phần 1
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 15 - Phần 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 04 - Phần 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi - Bài 06 - Phần 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Đại Học Năm 2009 - Phần 3
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi Cao Đẳng Năm 2009 - Phần 2
Trắc Nghiệm Vật Lý - Đề Thi 04
Đề Thi Tốt Nghiệp Vật Lý 2013 - Phần 3
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters