WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 89
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:52:44 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn hình bổ sung cho góc khuyết:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
2-
Cho hình sau:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:

  A - 
Hình số 1
  B - 
Hình số 2
  C - 
Hình số 3
  D - 
Hình số 4
  E - 
Hình số 5
3-
Tìm số điền vào dấu chẩm hỏi:

  A - 
Số 78
  B - 
Số 65
  C - 
Số 70
  D - 
Số 94
  E - 
Số 27
  F - 
Số 30
4-
Mệnh đề kết luận trong đoạn luận văn sau đúng hay sai:
Tất cả những chiếc đồng hồ đều là nấm độc
Tất cả nấm độc đều có 15 cái móng
Một số nấm độc tạo ra máy vidio
Tất cả bánh xốp tạo ra máy vidio
Nhưng không có cái nào có 15 móng là bánh xốp.
Vậy: Không chiếc đồng hồ nào tạo ra máy vidio.
  A - 
Đúng
  B - 
Sai
5-
Trong các hình dưới đây, hình nào không cùng nhóm với các hình còn lại:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
6-
Mỗi chấm biểu thị một con số mà bạn phải tìm ra để bổ túc cho dãy số:
3 6 5 10 9 .
  A - 
Số 8
  B - 
Số 17
  C - 
Số 18
  D - 
Số 7
  E - 
Số 14
7-
Đầu năm học, cô giáo dự định sắp xếp chỗ ngồi cho lớp học. Cô định xếp mỗi bàn 3 em, như vậy thì 4 em không có chỗ ngồi, còn nếu xếp mỗi bàn 4 em thì còn trống một bàn. Hỏi: Trong lớp có bao nhiêu bàn và số học sinh của lớp là bao nhiêu?
  A - 
9 cái bàn và 32 học sinh
  B - 
8 cái bàn và 28 học sinh
  C - 
7 cái bàn và 24 học sinh
  D - 
12 cái bàn và 37 học sinh
8-
Hiện giờ Mai 4 tuổi, chị gái của Mai gấp 3 lần tuổi Mai. Hỏi khi tuổi của chị Mai gấp hai lần tuổi Mai thì chị gái Mai bao nhiêu tuổi?
  A - 
14 tuổi
  B - 
16 tuổi
  C - 
18 tuổi
  D - 
22 tuổi
  E - 
24 tuổi
9-
Cho hình sau:

Hãy tìm hình thích hợp thay thế vào dấu chấm hỏi trong các hình sau đây:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
10-
Sơn vừa đứng thứ 15 từ dưới lên vừa đứng thứ 15 từ trên xuống trong cuộc thi đấu cầu lông. Hỏi có bao nhiêu người tham gia thi đấu?
  A - 
30 người
  B - 
31 người
  C - 
29 người
  D - 
32 người
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 283
Trắc Nghiệm IQ - 34
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 216
Trắc Nghiệm IQ - 115
Trắc Nghiệm IQ - 276
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 234
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 139
Trắc Nghiệm IQ - 269
Trắc Nghiệm IQ - 98
Trắc Nghiệm IQ - 110
Trắc Nghiệm IQ - 209
Trắc Nghiệm IQ - 260
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters