WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 100
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:32:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nếu một số MÈO là CHÓ và tất cả LỢN là CHÓ, thì một số MÈO hẳn là LỢN. Câu trên là:
  A - 
Không đúng không sai
  B - 
Đúng
  C - 
Sai
2-
Tìm số còn thiếu?:

  A - 
Số 77
  B - 
Số 101
  C - 
Số 87
  D - 
Số 67
  E - 
Số 51
3-
Hình nào ở hàng dưới hợp logic với chuỗi hình hàng trên?:  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
4-
Hai hình trên hợp lại sẽ tạo ra hình nào?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
5-
Tính số cây phải trồng ở hai bên của quãng đường từ cổng trường tiểu học đến cổng trường trung học cơ sở của thành phố, biết quãng đường dài 750m, cây nọ cách cây kia 15m và hai đầu đường đều là cổng trường nên không trồng cây.
  A - 
100 cây
  B - 
98 cây
  C - 
96 cây
  D - 
90 cây
6-
Số nào thay thế cho dấu (?):

  A - 
Số 8
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
  D - 
Số 11
  E - 
Số 12
  F - 
Số 13
7-
Quãng đường từ A tới B gồm một đoạn lên dốc và một đoạn xuống dốc. Một người đi từ A tới B hết 21 phút rồi trở về B đến A mất 24 phút. Hãy tính quãng đường AB biết vận tốc khi lên dốc là 2,5km/h và khi xuống dốc là 5km/h.
  A - 
3,75km
  B - 
3km
  C - 
2,5km
  D - 
2km
  E - 
1,75km
  F - 
1,25km
8-
Dùng chìa khóa (Key) dưới đây để làm các phép tính B, F, W với các giá trị bao xung quanh nó:

  A - 
B=31; F=55; W=31
  B - 
B=36; F=55; W=21
  C - 
B=39; F=50; W=19
  D - 
B=35; F=54; W=20
9-
Trung bình cộng của 3 số là 75. Nếu thêm 0 vào bên phải số thứ hai thì được số thứ nhất. Nếu gấp 4 lần số thứ hai thì được số thứ ba. Tìm ba số đó?
  A - 
140; 25; 60
  B - 
150; 15; 60
  C - 
150; 25; 50
  D - 
130; 25; 70
10-
Có bao nhiêu hình chữ nhật trong hình đưới đây?:

  A - 
6 hình chữ nhật
  B - 
9 hình chữ nhật
  C - 
12 hình chữ nhật
  D - 
15 hình chữ nhật
  E - 
16 hình chữ nhật
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 38
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 113
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 257
Trắc Nghiệm IQ - 44
Trắc Nghiệm IQ - 120
Trắc Nghiệm IQ - 272
Trắc Nghiệm IQ - 179
Trắc Nghiệm IQ - 67
Trắc Nghiệm IQ - 51
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 165
Trắc Nghiệm IQ - 91
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 174
Trắc Nghiệm IQ - 21
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 240
Trắc Nghiệm IQ - 15
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters