Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Advanced English - Test 47
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:03:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
With the publishing of Thoreau's On Walden Pond _____ of the wonder of Nature.
  A - 
his appreciation
  B - 
came a new appreciation
  C - 
appreciated
  D - 
the author appreciated
2-
Xavier Philippe will often spend his evenings ___ upside-down from the ceiling in his room.
  A - 
that are
  B - 
hanging
  C - 
which hanging
  D - 
hang
3-
My father's farm has a lot of ___ .
  A - 
fields
  B - 
grasses
  C - 
lands
  D - 
gardens
4-
I tried to call you but your line was ___ .
  A - 
taken
  B - 
connected
  C - 
engaged
  D - 
occupied
5-
Come to my party ___ Saturday night.
  A - 
at
  B - 
the
  C - 
on
  D - 
in
6-
You will pass this test if you work ___ .
  A - 
good
  B - 
hardly
  C - 
excellent
  D - 
hard
7-
Nobody can fool me. I'm never ___ in.
  A - 
taking
  B - 
giving
  C - 
given
  D - 
taken
8-
The ___ is downstairs in the kitchen.
  A - 
sink
  B - 
toilet
  C - 
bath
  D - 
hall
9-
They love English weather, ___
  A - 
don't they?
  B - 
aren't they?
  C - 
isn't it?
  D - 
are they?
10-
It has been five years since I last ___ French.
  A - 
was speaking
  B - 
spoke
  C - 
have spoken
  D - 
have been speaking
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Advanced Reading - Test 11
Advanced Reading - Test 6
Advanced Reading - Test 8
Advanced Reading - Test 14
Advanced English - Test 55
Advanced Reading - Test 9
English Language Proficiency - Test 208
Advanced Business English - Test 69
Advanced English - Test 10
English Language Proficiency - Test 199
English Language Proficiency - Test 206
English Language Proficiency - Test 207
English Language Proficiency - Test 202
English Language Proficiency - Test 204
English Language Proficiency - Test 205
English Language Proficiency - Test 200
English Language Proficiency - Test 203
English Language Proficiency - Test 201
Advanced Reading - Test 17
Advanced English - Test 49
Đề Xuất
Advanced Business English - Test 28
Advanced Business English - Test 31
Advanced Business English - Test 20
GMAT Vocabulary - Test 15
English Language Proficiency - Test 087
Advanced Business English - Test 83
GMAT Vocabulary - Test 38
GMAT Vocabulary - Test 25
GMAT Vocabulary - Test 24
English Language Proficiency - Test 049
English Language Proficiency - Test 182
English Language Proficiency - Test 135
Advanced Reading - Test 20
English Language Proficiency - Test 208
Advanced English - Test 48
Advanced Business English - Test 62
Advanced Reading - Test 12
English Language Proficiency - Test 043
GMAT Vocabulary - Test 12
Advanced English - Test 25
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters