Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:11:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tam giác ABC có đường cao AH và trung tuyến AM (giả sử H ở trong đoạn BM). Cho BH = 75, CH = 96 và AB = 85. Đường cao AH bằng:
  A - 
50
  B - 
45
  C - 
  D - 
60
2-
Cho tam giác ABC có đường cao AH và trung tuyến AM (giả sử H ở trong đoạn BM). Cho BH = 75, CH = 96 và AB = 85. Cạnh AC thỏa:
  A - 
128 < AC < 129
  B - 
100 < AC < 102
  C - 
125 < AC < 126
  D - 
AC < 110
3-
Cho tam giác ABC có đường cao AH và trung tuyến AM (giả sử H ở trong đoạn BM). Cho BH = 75, CH = 96 và AB = 85. Trung tuyến AM có độ dài gần bằng số nào sau đây:
  A - 
80
  B - 
81
  C - 
82
  D - 
85
4-
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Kẻ HD vuông góc AB và HE vuông góc với AC. Các mệnh đề sau đây mệnh đề nào đúng?

(I)

(II)

(III)
  A - 
Chỉ (I)
  B - 
Chỉ (II)
  C - 
Chỉ (I) và (II)
  D - 
Cả ba đều đúng
5-
Cho tam giác ABC vuông tại A có AB = 6, AC = 8. Tam giác BCD vuông tại D và BD = 24. A và D ở hai phía đối với đường thẳng BC. Tổng BC + CD bằng:
  A - 
26
  B - 
28
  C - 
30
  D - 
Số khác
6-
Cho hình vuông ABCD cạnh bằng 2. Gọi M và N là trung điểm của BC và Cd thì chu vi tam giác AMN bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 6 và AC = 2AH thì tỉ số bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = a và HC = 2AH thì kết quả nào sau đây đúng?
  A - 
BC = 3a
  B - 
  C - 
BH = a
  D - 
AB = 2a
9-
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH = 32 và HC = 4HB thì HB bằng bao nhiêu?
  A - 
4
  B - 
16
  C - 
8
  D - 
12
10-
Cho tam giác ABC vuông tại A, đường cao AH. Biết AB = 8 và trung tuyến AM = 5 thì kết quả nào sau đây đúng?
  A - 
Diện tích ΔABC = 24
  B - 
AH = 4,8
  C - 
BH = 6,4
  D - 
Cả 3 đều đúng
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 17
Khái niệm về đường tròn - Đề 01
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 04
Khái niệm về đường tròn - Đề 02
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 1
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 2
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 30
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 29
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 24
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 28
Đường Tròn - Bài 80
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 26
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 28
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 23
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 15
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hình Trụ - Hình Nón - Hình Cầu - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 26
Đề Xuất
Phương Trình Bậc Hai Một Ẩn - Bài 27
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 20
Đường tròn - Bài 02
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 19
Hệ Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn - Bài 27
Hàm Số Bậc Nhất - Bài 08
Đường Tròn - Bài 35
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 14
Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác Vuông - Đề 32
Căn số - Bài 24
Đường Tròn - Bài 82
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 18
Đường Tròn - Bài 38
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 09 - Bài 25
Hệ thức lượng trong tam giác vuông - Đề 18
Đường Tròn - Bài 45
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 04
Phương trình bậc hai một ẩn - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters