WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:14:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Có hai dãy ghế, dãy thứ nhất có 48 cái, được xếp thành các hàng, mỗi hàng có 6 cái. Hỏi có tất cả bao nhiêu hàng?
  A - 
8 hàng
  B - 
12 hàng
  C - 
14 hàng
  D - 
16 hàng
2-
Kết quả của phép tính: 80 x 11 = ?
  A - 
88
  B - 
808
  C - 
811
  D - 
880
3-
Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 36 m2 = ……… cm2
  A - 
36000 cm2
  B - 
360000 cm2
  C - 
3600 cm2
  D - 
360 cm2
4-
Kết quả của phép chia: 97875 : 9 = ?
  A - 
10875
  B - 
1875
  C - 
18075
  D - 
1785
5-
Có 15 bạn cùng mua một loại vở như nhau hết 75000 đồng. Tính tiền mỗi quyển vở, biết rằng mỗi bạn mua 2 quyển.
  A - 
3750 quyển
  B - 
2500 quyển
  C - 
5000 quyển
  D - 
3000 quyển
6-
Kết quả của phép chia: 9800 : 200 = ?
  A - 
4900
  B - 
409
  C - 
49
  D - 
490
7-
Tìm x biết: x x 900 = 341000 + 235000
  A - 
x = 64
  B - 
x = 6400
  C - 
x = 6040
  D - 
x = 640
8-
Một người đi xe máy 1 giờ 35 phút đi được 47 km 500m. Hỏi trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?
  A - 
500 m
  B - 
50 m
  C - 
475 m
  D - 
4750 m
9-
68503 chia cho 52 được số dư là:
  A - 
29
  B - 
19
  C - 
9
  D - 
20
10-
Tìm x biết: 5280 : x = 24
  A - 
x = 126720
  B - 
x = 12672
  C - 
x = 220
  D - 
x = 22
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters