WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:45:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai đội công nhân cùng đào một con đường dài 900 m, đội thứ nhất đào ít hơn đội thứ hai 164 m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?
  A - 
204 m và 368 m
  B - 
532 m và 696 m
  C - 
386 m và 523 m
  D - 
368 m và 532 m
2-
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 1200 và 120.
  A - 
660 và 780
  B - 
540 và 660
  C - 
420 và 540
  D - 
540 và 606
3-
Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 45 tuổi. chị hơn em 11 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?
  A - 
28 tuổi và 17 tuổi
  B - 
39 tuổi và 28 tuổi
  C - 
17 tuổi và 6 tuổi
  D - 
39 tuổi và 17 tuổi
4-
Cả hai lớp 4E và 4H trồng được 700 cây. Lớp 4E trồng được ít hơn lớp 4H là 150 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?
  A - 
425 cây và 575 cây
  B - 
125 cây và 275 cây
  C - 
275 cây và 425 cây
  D - 
275 cây và 575 cây
5-
Thu hoạch ở 2 thửa ruộng được 6 tấn 4 tạ thóc. Thu hoạch ở thửa ruộng thứ nhất được nhiều hơn thửa ruộng thứ hai là 10 tạ thóc. Hỏi thu hoạch ở mỗi thửa ruộng được bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
  A - 
27kg và 37kg
  B - 
2700kg và 3700kg
  C - 
270kg và 370kg
  D - 
4700kg và 3700kg
6-
Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của chúng là: 485 và 45.
  A - 
175 và 220
  B - 
265 và 310
  C - 
175 và 265
  D - 
220 và 265
7-
Góc nào sau đây là góc bẹt?

  A - 
Góc O
  B - 
Góc M
  C - 
Góc N
  D - 
Góc P
8-
Phát biểu nào sau đây là đúng:
  A - 
Góc nhọn lớn hơn góc vuông.
  B - 
Góc bẹt nhỏ hơn góc tù.
  C - 
Góc tù lớn hơn góc vuông.
  D - 
Góc nhọn lớn hơn góc tù.
9-
Hai cạnh nào vuông góc nhau:

  A - 
BC vuông góc CD
  B - 
AB vuông góc AD
  C - 
AB vuông góc BC
  D - 
BC vuông góc AD
10-
Kết quả của phép nhân: 212504 x 8 = ?
  A - 
1690032
  B - 
1700032
  C - 
1690302
  D - 
1700302
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 29
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 24
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters