WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:27:43 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Em có 15 viên bi, em chia cho mỗi bạn 2 viên bi. Sau khi chia xong kết quả số bạn được chia là:
  A - 
8 bạn, còn thừa 1 viên
  B - 
7 bạn, còn thừa 1 viên
  C - 
7 bạn
  D - 
8 bạn
2-

Hình trên có số hình tam giác và tứ giác là:
  A - 
7 tam giác, 6 tứ giác.
  B - 
7 tam giác, 5 tứ giác.
  C - 
7 tam giác, 7 tứ giác.
  D - 
6 tam giác, 7 tứ giác.
3-
Hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có ba chữ số là:
  A - 
9899
  B - 
9999
  C - 
9888
  D - 
8888
4-
Lớp trưởng chỉ huy cả lớp xếp hàng. Cả lớp xếp được 4 hàng, mỗi hàng có 7 bạn. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh?
  A - 
29 học sinh.
  B - 
32 học sinh.
  C - 
30 học sinh.
  D - 
28 học sinh.
5-
Tìm một số biết rằng lấy số đó trừ đi 34 thì bằng 43 cộng với 58? Số cần tìm là:
  A - 
101
  B - 
135
  C - 
67
  D - 
91
6-
Tôi nghĩ ra một số, nếu thêm vào số tôi nghĩ 72 đơn vị thì được 1 số mới, nếu bớt số mới đi 27 đơn vị thì được kết quả là 81. Đố bạn biết số tôi nghĩ là số nào?
  A - 
Số 108
  B - 
Số 36
  C - 
Số 99
  D - 
Số 81
7-
Tính giá trị của biểu thức: 4536 + 73 845 : 9
  A - 
12 841
  B - 
8709
  C - 
22 741
  D - 
12 741
8-
Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là:
  A - 
0
  B - 
6
  C - 
7
  D - 
9
9-
Bể thứ nhất chứa được 4 827 lít nước. Bể thứ hai chứa được 2 634 lít nước. Số lít nước cả hai bể chứa là:
  A - 
8 461
  B - 
9 361
  C - 
8 961
  D - 
7 461
10-
Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?


  A - 
4 hình tam giác, 6 hình tứ giác
  B - 
5 hình tam giác, 3 hình tứ giác
  C - 
5 hình tam giác, 6 hình tứ giác
  D - 
4 hình tam giác, 3 hình tứ giác
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters