WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 27
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:30:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm x biết: x x 900 = 341000 + 235000
  A - 
x = 64
  B - 
x = 6400
  C - 
x = 6040
  D - 
x = 640
2-
Một người đi xe máy 1 giờ 35 phút đi được 47 km 500m. Hỏi trung bình mỗi phút xe máy đi được bao nhiêu mét?
  A - 
500 m
  B - 
50 m
  C - 
475 m
  D - 
4750 m
3-
68503 chia cho 52 được số dư là:
  A - 
29
  B - 
19
  C - 
9
  D - 
20
4-
Tìm x biết: 5280 : x = 24
  A - 
x = 126720
  B - 
x = 12672
  C - 
x = 220
  D - 
x = 22
5-
Mua 25 cây bút bi hết 37500 đồng. Hỏi cần bao nhiêu tiền để mua được 64 cây bút bi như thế?
  A - 
25000 đồng
  B - 
64000 đồng
  C - 
89000 đồng
  D - 
96000 đồng
6-
Một vòi nước trong 1 giờ 15 phút chảy được 9750 lít nước vào bể. Hỏi trung bình mỗi phút vòi đó chảy được bao nhiêu lít nước?
  A - 
130 lít
  B - 
1300 lít
  C - 
103 lít
  D - 
1030 lít
7-
Kết quả của phép chia: 3144 : 262 = ?
  A - 
22
  B - 
12
  C - 
20
  D - 
17
8-
Tìm x biết: 56475 : x = 251
  A - 
x = 252
  B - 
x = 522
  C - 
x = 225
  D - 
x = 215
9-
Một ôtô trong 4 giờ đi được 280 km, một xe máy trong 3 giờ đi được 105km. Hỏi trung bình mỗi giờ ôtô đi được nhanh gấp mấy lần xe máy?
  A - 
3 lần
  B - 
4 lần
  C - 
5 lần
  D - 
2 lần
10-
Kết quả của phép tính: 368 x (40 - 5) = ?
  A - 
12880
  B - 
11880
  C - 
14715
  D - 
2944
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters