WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:05:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Số 54 175 đọc là:
  A - 
Năm mươi bốn nghìn một trăm năm mươi bảy.
  B - 
Năm mươi bốn nghìn bảy trăm mười lăm.
  C - 
Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy mươi lăm.
  D - 
Năm mươi bốn nghìn một trăm bảy lăm.
2-
Biết A = 36 : a ; B = 42 : a
Hãy so sánh A và B:
  A - 
A = B
  B - 
B > A
  C - 
Không thể so sánh được
  D - 
A > B
3-
Số lớn nhất trong các số: 85732; 85723; 78523; 78352 là:
  A - 
85732
  B - 
78523
  C - 
85723
  D - 
85372
4-
Biết x < 7 và x là số chẵn. Vậy x có thể là:
  A - 
2 và 0
  B - 
0, 2, 4 và 6
  C - 
4 và 6
  D - 
2, 4 và 6
5-
Số 2 434 đọc là:
  A - 
Hai nghìn ba trăm bốn mươi bốn.
  B - 
Hai nghìn bốn trăm ba mươi bốn.
  C - 
Bốn nghìn hai trăm ba mươi bốn.
  D - 
Bốn trăm ba mươi bốn.
6-
Có 3 hộp bánh, mỗi hộp có 4 gói bánh, mỗi gói có 6 cái bánh. Hỏi tất cả có bao nhiêu cái bánh?
  A - 
13 cái
  B - 
48 cái
  C - 
72 cái
  D - 
18 cái
7-
Số lẻ bé nhất có 5 chữ số khác nhau là:
  A - 
10235
  B - 
12345
  C - 
11111
  D - 
10001
8-
Viết 1 số có 5 chữ số khác nhau biết chữ số hàng nghìn gấp 3 lần chữ số hàng chục còn chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng đơn vị. Số đó là:
  A - 
29238
  B - 
56124
  C - 
39134
  D - 
56228
9-
Viết tất cả các số có 2 chữ số thì phải viết chữ số 9 bao nhiêu lần:
  A - 
9 lần
  B - 
10 lần
  C - 
18 lần
  D - 
19 lần
10-
Tìm số dư của phép chia: 29 : 6
  A - 
3
  B - 
1
  C - 
2
  D - 
5
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters