WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 12
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:03:48 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tìm số bị trừ biết hiệu và số trừ đều bằng 14?
  A - 
28
  B - 
14
  C - 
0
  D - 
42
2-
Có bao nhiêu số có 2 chữ số mà chữ số hàng chục là 7?
  A - 
7 số
  B - 
8 số
  C - 
9 số
  D - 
10 số
3-
Số chẵn lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:
  A - 
98756
  B - 
99998
  C - 
98764
  D - 
98765
4-
Tìm x biết: x - 57932 = 11293
  A - 
69225
  B - 
68225
  C - 
46639
  D - 
69125
5-
Hình chữ nhật là hình có:
  A - 
2 góc vuông
  B - 
4 góc vuông
  C - 
5 góc vuông
  D - 
3 góc vuông
6-
Hình dưới đây có bao nhiêu đoạn thẳng?

  A - 
5 đoạn thẳng
  B - 
15 đoạn thẳng
  C - 
30 đoạn thẳng
  D - 
24 đoạn thẳng
7-
Số thích hợp để điền vào chỗ chấm trong dãy: 1, 5, 9, 13, … là:
  A - 
18
  B - 
16
  C - 
17
  D - 
14
8-
Biết A = b : 5; B = b : 6
Hãy so sánh A và B?
  A - 
B > A
  B - 
Không thể so sánh được
  C - 
A = B
  D - 
A > B
9-
Trong một năm, ngày 27 tháng 5 là ngày thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là thứ mấy?
  A - 
Thứ ba
  B - 
Thứ sáu
  C - 
Thứ năm
  D - 
Thứ tư
10-

Số cần điền vào vị trí của y là:
  A - 
20000
  B - 
19500
  C - 
19950
  D - 
2000
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters