WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:56:54 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho 5 chữ số: 1, 2, 3, 4, 5. Từ 5 chữ số đó có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số mà tổng các chữ số bằng 12?
  A - 
6 số
  B - 
7 số
  C - 
12 số
  D - 
10 số
2-
Từ 3 chữ số: 1, 2, 0 có thể viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau
  A - 
3 số
  B - 
6 số
  C - 
5 số
  D - 
4 số
3-
Năm nay mẹ em 36 tuổi, tuổi em ít hơn tuổi mẹ là 3 tuổi. Hỏi năm nay em bao nhiêu tuổi?
  A - 
10 tuổi
  B - 
12 tuổi
  C - 
9 tuổi
  D - 
11 tuổi
4-
Khối lớp 3 có 123 học sinh. Khối lớp 4 có nhiều hơn khối lớp 3 là 34 học sinh nhưng ít hơn khối lớp 5 là 45 bạn. Hỏi cả 3 khối có bao nhiêu học sinh?
  A - 
392 học sinh.
  B - 
482 học sinh.
  C - 
472 học sinh.
  D - 
202 học sinh.
5-
Tính 72 : ( 2 x 4 ) = ?
  A - 
9
  B - 
10
  C - 
144
  D - 
124
6-
Một lớp học có 28 học sinh xếp đều vào 4 hàng. Hỏi 3 hàng có bao nhiêu học sinh.
  A - 
14
  B - 
18
  C - 
21
  D - 
7
7-
Số 10 005 đọc là:
  A - 
Một nghìn linh năm
  B - 
Mười nghìn và năm đơn vị
  C - 
Mười nghìn không trăm linh năm
  D - 
Mười nghìn linh năm
8-
Số bé nhất trong các số : 21011; 21110; 21101; 21001 là
  A - 
21001
  B - 
21110
  C - 
21101
  D - 
21011
9-

Hình trên có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác:
  A - 
9 hình tam giác, 2 hình tứ giác
  B - 
5 hình tam giác, 4 hình tứ giác
  C - 
9 hình tam giác, 4 hình tứ giác
  D - 
5 hình tam giác, 5 hình tứ giác
10-
Có bao nhiêu số có 3 chữ số giống nhau:
  A - 
6 số
  B - 
9 số
  C - 
3 số
  D - 
10 số
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters