WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:15:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Mẹ mua 12 quả cam. Mẹ để phần bố số cam, mẹ biếu bà 3 quả. Số còn lại mẹ chia đều cho 2 anh em. Hỏi 2 anh em mỗi người được bao nhiêu quả cam?
  A - 
4 quả
  B - 
1 quả
  C - 
3 quả
  D - 
2 quả
2-
Trường hợp nào so sánh đúng
  A - 
8650 > 8648
  B - 
4420 > 4430
  C - 
5769 = 5768
  D - 
6494 = 6483
3-
Biểu thức nào dưới đây đã tính đúng:
  A - 
5 + 3 x 4 = 32
  B - 
9 + 6 : 3 = 5
  C - 
10 - 6 : 2 = 2
  D - 
12 - 2 x 5 = 2
4-
Tổng của số tròn trăm lớn nhất có 4 chữ số và số tròn chục nhỏ nhất có 5 chữ số là:
  A - 
21 010
  B - 
22 240
  C - 
53 010
  D - 
19 900
5-
Hình dưới đây có bao nhiêu góc vuông:

  A - 
16
  B - 
12
  C - 
8
  D - 
4
6-
Một sợi dây đồng dài 63 dam đợc cắt ra thành 2 đoạn, đoạn thứ nhất dài 45 dam. Đoạn thứ hai dài là:
  A - 
28 dam
  B - 
108 dam
  C - 
18 dam
  D - 
38 dam.
7-
Mỗi giờ có 60 phút thì giờ có
  A - 
25 phút
  B - 
40 phút
  C - 
4 phút
  D - 
15 phút
8-
Có 27 lít mật ong đổ đầy vào 9 can. Hỏi nếu có 63 lít mật thì đổ đầy bao nhiêu cái can?
  A - 
21 can
  B - 
36 can
  C - 
18 can
  D - 
7 can
9-
Trong một năm có những tháng nào có 31 ngày?
  A - 
Tháng: 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12
  B - 
Tháng: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12
  C - 
Tháng: 1, 3, 5, 7, 8, 11, 12
  D - 
Tháng: 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12
10-
Số lớn nhất có 5 chữ số khác nhau là:
  A - 
99999
  B - 
54321
  C - 
98765
  D - 
90000
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 04
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 22
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 20
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 19
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 3 - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters