WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Tam giác đồng dạng - Bài 06
Tam giác ABC có độ dài AB = 6cm, AC = 7cm, BC = 8cm. Gọi O là một điểm nằm trong tam giác, trên OA, OB, OC lấy các điểm M, N, P sao cho MO = 2MA, NO = 2NB, PO = 2PC. Tam giác MNP có chu vi bằng?
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:34:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tam giác ABC có độ dài AB = 6cm, AC = 7cm, BC = 8cm. Gọi O là một điểm nằm trong tam giác, trên OA, OB, OC lấy các điểm M, N, P sao cho MO = 2MA, NO = 2NB, PO = 2PC. Tam giác MNP có chu vi bằng?
  A - 
13cm
  B - 
14cm
  C - 
12cm
  D - 
15cm
2-
theo tỉ số đồng dạng , biết rằng tổng chu vi của hai tam giác bằng 41,6cm. Ta có chu vi ΔABC bằng:
  A - 
24cm
  B - 
25cm
  C - 
26cm
  D - 
27cm
3-
Chi hình bình hành ABCD, M là một điểm trên cạnh AB sao cho , hai đường thẳng DM và CB cắt nhau tại N. Nếu chu vi tam giác AMD bằng 26cm thì chu vi tam giác BMN bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Chi hình bình hành ABCD, M là một điểm trên cạnh AB sao cho , hai đường thẳng DM và CB cắt nhau tại N. Chu vi tam giác AMD bằng 26cm. Chu vi của tam giác CDN bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho tam giác có độ dài ba cạnh là 2cm, 3cm, 4cm. Tam giác nào có độ dài ba cạnh sau đây, không đồng dạng với tam giác đã cho?
  A - 
8cm; 4cm; 6cm
  B - 
16cm; 8cm; 12cm
  C - 
10cm; 20cm; 12cm
  D - 
3,6cm; 2,4cm; 4,8cm
6-
Tứ giác ABCD có AB = 2cm, BC = 6cm, CD = 8cm, AD = 3cm, BD = 4cm. Tứ giác ABCD là hình gì?
  A - 
Hình thang
  B - 
Hình thang cân
  C - 
Hình thang vuông
  D - 
Hình bình hành
7-
Tứ giác ABCD có AB = 2cm, BC = 6cm, CD = 8cm, AD = 3cm, BD = 4cm. Vẽ BE // AD (E ∈ CD). Hãy chọn câu trả lời đúng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Tứ giác ABCD có AB = AD = 2cm, CD = 4cm, . Tứ giác ABCD là hình gì?
  A - 
Hình thang cân
  B - 
Hình bình hành
  C - 
Hình thang vuông
  D - 
Hình chữ nhật
9-
Tứ giác ABCD có AB = AD = 2cm, CD = 4cm, . Hãy chọn câu trả lời sai?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho tam giác ABC có chu vi 2p. M, N, P lần lượt là trung điểm của AB, BC, CA; E, F, G lần lượt là trung điểm của MN, NP, PM. Chu vi của tam giác EFG bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Đáp số khác
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 05
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 28
Hình Học Lớp 8 - Bài 03
Phân Thức Đại Số - Bài 15
Tam giác đồng dạng - Bài 11
Tam giác đồng dạng - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 31
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Tứ Giác - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 26
Phân thức đại số - Bài 01
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 18
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 21
Bất phương trình bậc nhất - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 19
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters