WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Tam giác đồng dạng - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 10:23:16 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biết tỉ số hai cạnh góc vuông của tam giác vuông bằng , ta có tỉ số giữa đường cao và đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng bao nhiêu?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Cho tam giác vuông ABC (), AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Cho tam giác vuông ABC (), AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Độ dài đoạn BD bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Cho tam giác vuông ABC (), AB = 9cm, AC = 12cm. Tia phân giác của góc A cắt BC tại D. Vẽ đường cao AH của tam giác ABC. Ta có diện tích tam giác AHD bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
5-
Cho tam giác vuông ABC . Một đường thẳng song song với cạnh BC cắt hai cạnh AB và AC theo thứ tại M và N, đường thẳng qua N và song song với AB, cắt BC tại D. Biết AM = 6cm, AN = 8cm, BM = 3cm. Ta có diện tích tam giác NDC bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
6-
Cho tam giác vuông ABC . Một đường thẳng song song với cạnh BC cắt hai cạnh AB và AC theo thứ tại M và N, đường thẳng qua N và song song với AB, cắt BC tại D. Biết AM = 6cm, AN = 8cm, BM = 3cm. Diện tích hình bình hành BMND bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Trên một cạnh của góc xOy , đặt các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 8cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 4cm và OD = 6cm. Tỉ số diện tích của hai tam giác OCB và OAD bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả ba đáp án đều sai
8-
Trên một cạnh của góc xOy , đặt các đoạn thẳng OA = 3cm, OB = 8cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 4cm và OD = 6cm. Gọi I là giao điểm của AD và BC. Ta có tỉ số diện tích của hai tam giác ICD và IAB bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
9-
Tam giác vuông ABC , có AB = 3cm, AC = 4cm. Tia phân giác của góc A cắt cạnh BC tại D. Từ D kẻ DE vuông góc với AC (E ∈ AC). Độ dài đoạn thẳng DE bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho tam giác ABC, M là một điểm trên cạnh AB sao cho , N là một điểm trên cạnh AC sao cho , nếu tam giác ABC có chu vi là 2p thì chu vi của tam giác AMN bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phân thức đại số - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 24
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 21
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 07
Phân Thức Đại Số - Bài 14
Hình Học Lớp 8 - Bài 22
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 12
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 14
Tam giác đồng dạng - Bài 01
Phân thức đại số - Bài 05
Hình thang - Đề 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters