Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 17
Đặt câu hỏi cho những câu trả lời sau đây.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:45:13 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chi like cool weather .
  A - 
What does weather Chi like ?
  B - 
What weather does like Chi ?
  C - 
What weather do Chi like ?
  D - 
What weather does Chi like ?
2-
A glass of lemon is 2000 dong.
  A - 
How much is a glass of lemon ?
  B - 
How many is a glass of lemon ?
  C - 
How much does a glass of lemon ?
  D - 
How much a glass of lemon is ?
3-
Ba wants 10 apples .
  A - 
How much apples does Ba want ?
  B - 
How many apples does Ba want ?
  C - 
How many apples do Ba want ?
  D - 
How many apples does Ba wants ?
4-
Nam is watching television now .
  A - 
What does Nam doing now ?
  B - 
What is Nam did now ?
  C - 
What is Nam doing now ?
  D - 
What do Nam doing now ?
5-
My sister feels hungry.
  A - 
How does your sister feel?
  B - 
How do your sister feel?
  C - 
How does your sister feels?
  D - 
How do your sister feels?
6-
They are going to the zoo.
  A - 
Where are they going to?
  B - 
Where are they go?
  C - 
Where do they going?
  D - 
Where are they going?
7-
Her eyes are blue.
  A - 
What color are her eye?
  B - 
What color are her eyes?
  C - 
What color is her eye?
  D - 
What color is his eye?
8-
I’d like some tea.
  A - 
What would you like?
  B - 
What do you like?
  C - 
What would you likes?
  D - 
What does you like?
9-
My sister needs some oranges.
  A - 
What is your sister need?
  B - 
What does your sister need?
  C - 
What do your sister needs?
  D - 
What are your sister needs?
10-
They would like three apples.
  A - 
How many apples do they like ?
  B - 
How many apples would they like ?
  C - 
How many apples do they like ?
  D - 
How much apple do they like ?
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 180
English 6 - Test 71
English 6 - Test 45
Places - Test 04
Big Or Small - Test 04
English 6 - Test 05
Making Plans - Test 10
English 6 - Test 165
English 6 - Test 229
English 6 - Test 217
English 6 - Test 61
Sport And Pastimes - Test 05
Out And About - Test 01
English 6 - Test 237
English 6 - Test 80
English 6 - Test 31
Out And About - Test 04
English 6 - Test 235
English 6 - Test 218
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters