WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 19
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:43:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Nam often ............... sports after school.
  A - 
is playing
  B - 
play
  C - 
are playing
  D - 
plays
2-
What ................ is his hair?
  A - 
color
  B - 
number
  C - 
length
  D - 
this
3-
Mai: What is there ................... Breakfast?
An: Bread and milk.
  A - 
in
  B - 
on
  C - 
at
  D - 
for
4-
How much ...................... do you want?
  A - 
apples
  B - 
eggs
  C - 
tea
  D - 
oranges
5-
My grandfather is .......................... porson in the family.
  A - 
oldest
  B - 
the oldest
  C - 
older than
  D - 
an old
6-
Peter listens to music ......................... .
  A - 
Three times week
  B - 
Three times a week
  C - 
A week three times
  D - 
Three time a weak
7-
She ................. table tennis at the moment.
  A - 
plays
  B - 
is playing
  C - 
is doing
  D - 
play
8-
A:What ...............she like?
B: She’d like a glass of milk.
  A - 
is
  B - 
would
  C - 
do
  D - 
does
9-
My sister doesn’t like fish.She.......................fruit,chocolate and vegetables.
  A - 
like
  B - 
is like
  C - 
likes
  D - 
would
10-
Is there anything to drink? I’m......................................
  A - 
hungry
  B - 
tired
  C - 
thirsty
  D - 
cold
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 293
English 6 - Test 292
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
English 6 - Test 153
English 6 - Test 134
English 6 - Test 40
Out And About - Test 06
English 6 - Test 125
Countries - Test 11
English 6 - Test 93
English 6 - Test 159
English 6 - Test 148
What Do You Eat? - Test 07
English 6 - Test 227
English 6 - Test 199
English 6 - Test 91
English 6 - Test 170
English 6 - Test 151
Big or Small - Test 09
English 6 - Test 289
At School - Test 11
Countries - Test 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters