WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 21
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:35:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Is there ............................vegetables?
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
some
  D - 
any
2-
How..........................sisters do you have?
  A - 
much
  B - 
many
  C - 
some
  D - 
any
3-
A:What’s your favorite food?
B: ................. .
  A - 
Chicken and volleyball.
  B - 
Fish and carrots.
  C - 
Movies and chicken.
  D - 
Chair and meat.
4-
- Is there any fruit ?
- Yes. There are ...............................
  A - 
Some bananas
  B - 
Some water
  C - 
Some carrots
  D - 
Some apples
5-
- What is there to drink ?
- We have..................................
  A - 
fast food and orange juice
  B - 
milk and meat
  C - 
water and orange juice
  D - 
orange juice and bacon
6-
A: Do you like cold drinks?
B: Yes.I like.....................
  A - 
hot milk
  B - 
hot tea
  C - 
iced coffee
  D - 
warm milk
7-
A: .................does Vinh play soccer ?
B: Once a week
  A - 
How often
  B - 
When
  C - 
How
  D - 
Where
8-
- ................does your brother often go in his free time?
- To the movies.
  A - 
What
  B - 
When
  C - 
Where
  D - 
Which
9-
A: ...................do you do in the free time?
B: I play tennis.
  A - 
Which
  B - 
What
  C - 
How
  D - 
Do
10-
- What do you often do ...............it is warm?
- I often go walking.
  A - 
How
  B - 
What
  C - 
When
  D - 
Where
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 191
Out And About - Test 03
English 6 - Test 112
English 6 - Test 180
English 6 - Test 04
English 6 - Test 182
English 6 - Test 280
English 6 - Test 143
English 6 - Test 22
Big or Small - Test 11
English 6 - Test 245
Activities And Seasons - Test 05
English 6 - Test 230
English 6 - Test 83
Greetings - Test 06
English 6 - Test 119
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters