WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 32
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:45:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
We….a big house in the country.
  A - 
have
  B - 
to have
  C - 
having
  D - 
has
2-
They …… soccer when it is cold.
  A - 
playing
  B - 
plays
  C - 
play
  D - 
are play
3-
It is usually……in winter.
  A - 
hot
  B - 
warm
  C - 
cold
  D - 
cool
4-
That is ……orange.
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
some
  D - 
any
5-
What do you do …………it is hot.
  A - 
which
  B - 
where
  C - 
when
  D - 
how
6-
My mother always travels………train.
  A - 
by
  B - 
in
  C - 
an
  D - 
at
7-
Are there……trees behind your house?
  A - 
any
  B - 
an
  C - 
some
  D - 
many
8-
What is the weather…….in the summer?
  A - 
like
  B - 
want
  C - 
need
  D - 
likes
9-
……..weather do you like?
  A - 
How
  B - 
Which
  C - 
What
  D - 
That
10-
How …….do you go camping?
  A - 
usually
  B - 
often
  C - 
sometime
  D - 
oftens
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 297
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
Man And The Environment - Test 05
English 6 - Test 291
English 6 - Test 290
At School - Test 02
English 6 - Test 124
English 6 - Test 206
Greetings - Test 02
Greetings - Test 03
Greetings - Test 05
At School - Test 01
Đề Xuất
Things To Do - Test 05
English 6 - Test 214
Things To Do - Test 11
What Do You Eat? - Test 02
English 6 - Test 284
Sport And Pastimes - Test 07
English 6 - Test 295
English 6 - Test 260
English 6 - Test 191
Activities And Seasons - Test 07
English 6 - Test 32
Out And About - Test 11
English 6 - Test 290
English 6 - Test 35
Your House - Test 09
English 6 - Test 219
Activities And Seasons - Test 09
English 6 - Test 229
Your House - Test 01
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters