Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 35
Chọn một từ khác với từ còn lại trong câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:09:08 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
hot
cold
ride
warm
  A - 
hot
  B - 
cold
  C - 
ride
  D - 
warm
2-
often
go
sometimes
never
  A - 
often
  B - 
go
  C - 
sometimes
  D - 
never
3-
play
weather
go
ride
  A - 
play
  B - 
weather
  C - 
go
  D - 
ride
4-
windy
snowy
sunny
rarely
  A - 
windy
  B - 
snowy
  C - 
sunny
  D - 
rarely
5-
summer
hot
winter
fall
  A - 
summer
  B - 
hot
  C - 
winter
  D - 
fall
6-
river
ocean
lake
water
  A - 
river
  B - 
ocean
  C - 
lake
  D - 
water
7-
cart
buffalo
cow
pig
  A - 
cart
  B - 
buffalo
  C - 
cow
  D - 
pig
8-
recycle
trash
collect
save
  A - 
recycle
  B - 
trash
  C - 
collect
  D - 
save
9-
paper
meal
plastic
waste
  A - 
paper
  B - 
meal
  C - 
plastic
  D - 
waste
10-
rice
fruit
grow
milk
  A - 
rice
  B - 
fruit
  C - 
grow
  D - 
milk
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
English 6 - Test 234
English 6 - Test 132
Sport And Pastimes - Test 02
Greetings - Test 03
English 6 - Test 283
English 6 - Test 131
Out And About - Test 09
English 6 - Test 45
Places - Test 07
Places - Test 08
English 6 - Test 266
At School - Test 03
English 6 - Test 142
English 6 - Test 119
English 6 - Test 263
English 6 - Test 93
English 6 - Test 240
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters