Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Greetings - Test 08
Choose the word or phrase that best completes each sentence.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:40:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
- Hello
- _______.
  A - 
Hello
  B - 
Bye
  C - 
Goodbye
  D - 
Goodnight
2-
My name _____ Nam.
  A - 
am
  B - 
is
  C - 
are
  D - 
say
3-
How ______ ?
  A - 
you is
  B - 
is you
  C - 
are you
  D - 
you are
4-
- _________
- I'm twelve.
  A - 
How old are you
  B - 
How old you are?
  C - 
I'm eleven.
  D - 
How you are?
5-
two x six = _______
  A - 
twenty
  B - 
elenven
  C - 
twelve
  D - 
thirteen
6-
- Hello.
- ____
  A - 
Hi
  B - 
Good morning
  C - 
Bye
  D - 
Good night
7-
This ____ Lan.
  A - 
am
  B - 
is
  C - 
are
  D - 
8-
______ name is Lan.
  A - 
I
  B - 
My
  C - 
You
  D - 
We
9-
________ fine, thank you.
  A - 
We're
  B - 
We's
  C - 
I're
  D - 
I is
10-
five + ten = ________
  A - 
fourteen
  B - 
fiveteen
  C - 
elenven
  D - 
fifteen
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 296
English 6 - Test 297
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
Big Or Small - Test 05
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
Things To Do - Test 06
Your House - Test 02
Out And About - Test 12
English 6 - Test 257
The Body - Test 02
English 6 - Test 53
English 6 - Test 121
English 6 - Test 226
English 6 - Test 187
Sport And Pastimes - Test 01
Making Plans - Test 04
English 6 - Test 176
English 6 - Test 97
Out And About - Test 09
Activities And Seasons - Test 09
The Body - Test 03
English 6 - Test 254
Countries - Test 11
Big or Small - Test 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters