Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 41
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:34:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
My sister and I ________ television in the living room now.
  A - 
am watching
  B - 
are watching
  C - 
is watching
  D - 
watching
2-
A: ________ do you go to school?
B: I walk.
  A - 
How
  B - 
By what
  C - 
How many
  D - 
How by
3-
- "Does Nga play volleyball?"
- "No, ________"
  A - 
she not plays
  B - 
she don’t
  C - 
she isn’t
  D - 
she doesn’t
4-
How many floors ________ in your school?
  A - 
there are
  B - 
there has
  C - 
are there
  D - 
have there
5-
She is not doing __________ in the garden, just walking about.
  A - 
anything
  B - 
nothing
  C - 
something
  D - 
one thing
6-
It is twelve o’clock, Mai Anh. Let’s ________ home.
  A - 
goes
  B - 
to go
  C - 
going
  D - 
go
7-
These are my note books, and those are ________.
  A - 
you
  B - 
your
  C - 
yours
  D - 
your’s
8-
Nam usually goes ________ after school.
  A - 
to fishing
  B - 
home
  C - 
the cinema
  D - 
house
9-
Are there ________ stores on your street?
  A - 
a
  B - 
an
  C - 
any
  D - 
the
10-
- ________do you get there?
– We walk, of course.
  A - 
Why
  B - 
What
  C - 
How by
  D - 
How
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 295
English 6 - Test 294
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
Greetings - Test 01
English 6 - Test 207
English 6 - Test 290
English 6 - Test 291
Man And The Environment - Test 05
Big Or Small - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
English 6 - Test 206
Greetings - Test 05
Greetings - Test 03
Đề Xuất
English 6 - Test 133
English 6 - Test 45
The Body - Test 02
English 6 - Test 207
English 6 - Test 215
Man And The Environment - Test 04
English 6 - Test 274
English 6 - Test 07
English 6 - Test 269
Making Plans - Test 07
English 6 - Test 168
Countries - Test 11
English 6 - Test 289
English 6 - Test 181
English 6 - Test 213
Greetings - Test 07
English 6 - Test 260
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters