Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

English 6 - Test 43
Choose the correct answer. Chọn từ hoặc cụm từ đúng nhất.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:04:30 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
The opposite of "weak" is ........
  A - 
thin
  B - 
small
  C - 
strong
  D - 
heavy
2-
She doesn’t have .........friends at school.
  A - 
a
  B - 
some
  C - 
many
  D - 
much
3-
.......... long or short?
  A - 
Does Mai have hair
  B - 
Is Mai’s hair
  C - 
Does Mai’s hair have
  D - 
Is Mai of hair
4-
I need a large.........of toothpaste.
  A - 
bar
  B - 
can
  C - 
tube
  D - 
box
5-
There are trees …………… my house.
  A - 
behind
  B - 
in
  C - 
on
  D - 
at
6-
Lee is Chinese. He is …………… China.
  A - 
in
  B - 
from
  C - 
at
  D - 
about
7-
She lives …………… Hanoi …………… her aunt and uncle.
  A - 
in/at
  B - 
in/with
  C - 
on/at
  D - 
about/from
8-
The cat is not on the table. It’s …………… the table.
  A - 
under
  B - 
on
  C - 
in
  D - 
behind
9-
I often listen …………… music …………… my free time.
  A - 
to/on
  B - 
in/in
  C - 
to/at
  D - 
to/in
10-
A: Can I help you?
B: I’d like a tube …………… tooth paste.
  A - 
of
  B - 
off
  C - 
up
  D - 
in
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh -ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
English 6 - Test 299
English 6 - Test 292
English 6 - Test 293
English 6 - Test 294
English 6 - Test 295
English 6 - Test 298
English 6 - Test 297
English 6 - Test 296
English 6 - Test 290
English 6 - Test 207
Greetings - Test 01
English 6 - Test 291
Big Or Small - Test 05
Man And The Environment - Test 05
At School - Test 02
English 6 - Test 107
English 6 - Test 124
Greetings - Test 02
Greetings - Test 05
English 6 - Test 206
Đề Xuất
English 6 - Test 165
English 6 - Test 143
English 6 - Test 203
English 6 - Test 56
Your House - Test 03
English 6 - Test 110
Activities And Seasons - Test 04
English 6 - Test 104
Activities And Seasons - Test 07
English 6 - Test 171
English 6 - Test 162
Staying Healthy - Test 04
English 6 - Test 93
English 6 - Test 71
English 6 - Test 149
English 6 - Test 236
English 6 - Test 90
English 6 - Test 284
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters