GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Thi bằng  Thi bằng Nails Mỹ (Tiếng Anh)  Practical Test  [15 bài]
 Writing Test     Practical Test     General Test   
Chuyên mục con Practical Test15 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Becca's Nail Salon has installed new ventilation. This ventilation is important for nail technicians and clients because nail products a. Are flammable b. Only come in aerosol sprays c. Can cause viral infections d. Enter the body through inhalation..... An example of a vegetable parasite is a. Pediculosis b. Ringworm c. Scabies d. Lice.... During a pedicure procedure, the feet are soaked a. After the nails are shaped b. At the beginning of the pedicure service....
  Xem: 1080.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In most states, instruments sanitized with hospital-grade disinfectant should be immersed for __________ minutes a. 8 b. 10 c. 20 d. 30..... An infected nail should be treated by a a. Nail technician b. Physician c. Pharmacist d. Cosmetologist..... In the matrix are found blood vessels and a. Lunula b. Nerves c. Hyponychiums.....
  Xem: 1285.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Suk is explaining to Cheryl that a particular hand lotion will meet all of Cheryl's needs for her dry hands. Suk, the nail techinican, is discussing the hand lotion's a. Disadvantages b. Benefits c. Wrap-ups d. Features..... All of the following statements are true concerning AIDS EXCEPT that it a. Attacks the body's immune system b. Is caused by a virus c. Lies dormant for many years d. Is caused by bacteria.....
  Xem: 1078.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The type of polish remover to use on clients who have artificial nails is a. Acetone b. Non-acetone c. Alcohol d. Hydrogen peroxide..... Darryl's hangnails are caused by a. A thick lunula b. A thin dermis layer c. An injured matrix d. Dry cuticles.... Poor-fitting shoes may cause a. Pterygium b. Onychophagy.....
  Xem: 1077.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
It is important to sanitized a client's nails before applying acrylic nails because the antiseptic will a. Adher or attach the acrylic to the natural nail b. Soften the nail properly for acrylics c. Help prevent fungus from forming d. Dry the acrylic quickly.... The deep fold of skin is which Mary's nail root is lodged is called the a. Nail fold or mantle b. Nail groove c. Eponychium d. Lunula.....
  Xem: 1038.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Antiseptic is used to destroy or limit the growth of what? a. The nail b. Only bacteria that could cause disease c. The proteins in the nail d. The hair..... What should you do with a client who has an infectious disease? a. Perform all services for them anyway b. Give them a manicure but not a pedicure c. They shouldn't receive any services in the salon d. Try to cure the disease.... The most important reason for keeping all containers capped is to? a. Prevent spilling and vapor loss b. Have them look good.....
  Xem: 1113.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which part of the nail controls how fast the nail grows? a. The nail bed b. The hypernichium c. The matrix d. The free edge..... Which of the following statements is correct? a. Health problems in the body can show up in the nails b. Clients with fungus can get a full set c. Disinfectant can be used on the skin d. Nail technician should never clean they implements.... What are nails composed of? a. Bone b. Cartilage.....
  Xem: 1079.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is the main reason the fingers are placed in a soak bath during a manicure? a. To clean them up b. To relax the client c. To soften the cuticles d. To make the manicure last longer..... Which of these steps is the best if nail polish thickens slightly? a. Throw the polish away b. Put antiseptic in the polish to make it less thick c. Thin the polish by adding polish solvent and shaking the polish well d. Add water to the polish..... A nail technician should obtain a physician's permission before massaging a client with which of these conditions? a. High blood pressure b. A cold.....
  Xem: 1164.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
If the client has athlete's foot, the nail technician should? a. Put oil over the feet b. Not cut the cuticle c. Not give the client a pedicure d. Use acetone to cure the condition..... Acrylic removal is done? a. By soaking the hands in water b. After an acetone soak of the nail c. After an oil soak of the nail d. By soaking the nails in Mayo..... Which of these processes is used to make an acrylic nail? a. Mitosis b. Acrylic nail synthesis.....
  Xem: 1024.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What do you spend more time on when using odder-less acrylic? a. Applying the tips b. Shaping c. Fill-ins d. Nail preparation.... The drawers of the manicuring table should be used to store what? a. Sanitized implements and clean supplies b. Disposable supplies c. Open bottles with chemicals d. Nothing.... What should you do in order lo remove a hand callus? a. Use your nippers b. Use a foot file to remove the callus....
  Xem: 1101.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG