GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  C#  [53 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con C#53 bài trong 6 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
An Account class has a property called accountNo and acc is a reference to a bank object and we want the C#.NET code snippet given below to work. Which of the following options will ensure this functionality? acc.accountNo = 10; Console.WriteLine(acc.accountNo); A. Declare accountNo property with both get and set accessors. B. Declare accountNo property with only get accessor. C. Declare accountNo property with get, set and normal accessors. D. Declare accountNo property with only set accessor..........
  Xem: 2553.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct about an enum used in C#.NET? An enum can be declared inside a class. An enum can take Single, Double or Decimal values. An enum can be declared outside a class. An enum can be declared inside/outside a namespace. An object can be assigned to an enum variable. A. 1, 3, 4 B. 2, 5 C. 3, 4 D. 2, 4, 5.....
  Xem: 1564.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct about an enum used inC#.NET? To use the keyword enum, we should either use [enum] or System.Enum. enum is a keyword. Enum is class declared in System.Type namespace. Enum is a class declared in the current project's root namespace. Enum is a class declared in System namespace. A. 1, 3 B. 2, 4 C. 2, 5 D. 3, 4.....
  Xem: 1853.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following will be the correct output for the C#.NET program given below? namespace IndiabixConsoleApplication { struct Sample { public int i; } class MyProgram { static void Main(string[] args) { Sample x = new Sample(); x.i = 10; fun(ref x); Console.Write(x.i + " "); } public static void fun(ref Sample y) { y.i = 20; Console.Write(y.i + " "); } } } A. 20 10 B. 10 20 C. 10 10 D. 20 20.....
  Xem: 1757.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct? String is a value type. String literals can contain any character literal including escape sequences. The equality operators are defined to compare the values of string objects as well as references. Attempting to access a character that is outside the bounds of the string results in an IndexOutOfRangeException. The contents of a string object can be changed after the object is created. A. 1, 3 B. 3, 5 C. 2, 4 D. 1, 2, 4............
  Xem: 1587.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following will be the correct output for the C#.NET code snippet given below? String s1 = "Nagpur"; String s2; s2 = s1.Insert(6, "Mumbai"); Console.WriteLine(s2); A. NagpuMumbair B. Nagpur Mumbai C. Mumbai D. Nagpur E. NagpurMumbai...............
  Xem: 1506.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct about the C#.NET code snippet given below? int[][]intMyArr = new int[2][]; intMyArr[0] = new int[4]{6, 1, 4, 3}; intMyArr[1] = new int[3]{9, 2, 7}; A. intMyArr is a reference to a 2-D jagged array. B. The two rows of the jagged array intMyArr are stored in adjacent memory locations. C. intMyArr[0] refers to the zeroth 1-D array and intMyArr[1] refers to the first 1-D array. D. intMyArr refers to intMyArr[0] and intMyArr[1]. E. intMyArr refers to intMyArr[1] and intMyArr[2]......
  Xem: 1547.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct about Inheritance in C#.NET? A derived class object contains all the base class data. Inheritance cannot suppress the base class functionality. A derived class may not be able to access all the base class data. Inheritance cannot extend the base class functionality. In inheritance chain construction of object happens from base towards derived. A. 1, 2, 4 B. 2, 4, 5 C. 1, 3, 5 D. 2, 4..........
  Xem: 1517.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct about the C#.NET code snippet given below? namespace IndiabixConsoleApplication { class index { protected int count; public index() { count = 0; } } class index1: index { public void increment() { count = count +1; } } class MyProgram { static void Main(string[] args) { index1 i = new index1(); i.increment(); } } } count should be declared as public if it is to become available in the inheritance chain. count should be declared as protected if it is to become available in the inheritance chain. While constructing an object referred to by i firstly constructor of index class will be called followed by constructor of index1 class. Constructor of index class does not get inherited in index1 class. ......
  Xem: 1583.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements are correct about constructors in C#.NET? Constructors cannot be overloaded. Constructors always have the name same as the name of the class. Constructors are never called explicitly. Constructors never return any value. Constructors allocate space for the object in memory. A. 1, 3, 5 B. 2, 3, 4 C. 3, 5 D. 4, 5 E. None of these.......
  Xem: 1867.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG