GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  C++  [78 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con C++78 bài trong 8 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
What will be the output of the following program? #include #include class BixString { char x[50]; char y[50]; char z[50]; public: BixString() { } BixString(char* xx) { strcpy(x, xx); strcpy(y, xx); } BixString(char *xx, char *yy = " C++", char *zz = " Programming!") { strcpy(z, xx); strcat(z, yy); strcat(z, zz); } void Display(void) { cout<< z << endl; } }; int main() { BixString objStr("Learn", " Java"); objStr.Display(); return 0; } A. Java Programming! B. C++ Programming! C. Learn C++ Programming! D. Learn Java Programming!......
  Xem: 2695.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the following program? #include class IndiaBix { public: int x, y; IndiaBix(int xx = 10, int yy = 20) { x = xx; y = yy; } void Exchange(int *, int *); }; int main() { IndiaBix objA(30, 40); IndiaBix objB(50); objA.Exchange(&objA.x, &objB.y); cout<< objA.x << " " << objB.y << endl; return 0; } void IndiaBix::Exchange(int *x, int *y) { int t; t = *x; *x = *y; *y = t ; } A. 20 10 B. 30 20 C. 20 30 D. 30 40............
  Xem: 1740.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statement is correct about the program given below? #include long FactFinder(long = 5); int main() { for(int i = 0; i<= 0; i++) cout<< FactFinder() << endl; return 0; } long FactFinder(long x) { if(x < 2) return 1; long fact = 1; for(long i = 1; i <= x-1; i++) fact = fact * i; return fact; } A. The program will print the output 1. B. The program will print the output 24. C. The program will print the output 120. D. The program will print the output garbage value........
  Xem: 1759.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statement is correct about the program given below? #include class IndiaBix { public: void Bix(int x = 15) { x = x/2; if(x > 0) Bix(); else cout<< x % 2; } }; int main() { IndiaBix objIB; objIB.Bix(); return 0; } A. The program will display 1. B. The program will display 2. C. The program will display 15. D. The program will go into an infinite loop. E. The program will report error on compilation.........
  Xem: 1522.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statement is correct about the program given below? #include int i, j; class IndiaBix { public: IndiaBix(int x = 0, int y = 0) { i = x; j = x; Display(); } void Display() { cout<< j <<" "; } }; int main() { IndiaBix objBix(10, 20); int &s = i; int &z = j; i++; cout<< s-- << " " << ++z; return 0; } A. The program will print the output 0 11 21. B. The program will print the output 10 11 11. C. The program will print the output 10 11 21..........
  Xem: 1437.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statement is correct about the program given below? #include enum xyz { a, b, c }; int main() { int x = a, y = b, z = c; int &p = x, &q = y, &r = z; p = ++x; q = ++y; r = ++c; cout<< p << q << r; return 0; } A. The program will print the output 1 2 3. B. The program will print the output 2 3 4. C. The program will print the output 0 1 2. D. It will result in a compile time error........
  Xem: 1362.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statement is correct about the program given below? #include int main() { int x = 80; int y& = x; x++; cout << x << " " << --y; return 0; } A. The program will print the output 80 80. B. The program will print the output 81 80. C. The program will print the output 81 81. D. It will result in a compile time error..........
  Xem: 1569.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the following program? #include class IndiaBix { static int count; public: static void First(void) { count = 10; } static void Second(int x) { count = count + x; } static void Display(void) { cout<< count << endl; } }; int IndiaBix::count = 0; int main() { IndiaBix :: First(); IndiaBix :: Second(5); IndiaBix :: Display(); return 0; } A. 0 B. 5 C. 10 D. 15........
  Xem: 1356.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the following program? #include class Bix { public: int x; }; int main() { Bix *p = new Bix(); (*p).x = 10; cout<< (*p).x << " " << p->x << " " ; p->x = 20; cout<< (*p).x << " " << p->x ; return 0; } A. 10 10 20 20 B. Garbage garbage 20 20 C. 10 10 Garbage garbage D. Garbage garbage Garbage garbage.......
  Xem: 1583.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statement is correct about the program given below? #include class IndiaBix { int x; public: IndiaBix(short ss) { cout<< "Short" << endl; } IndiaBix(int xx) { cout<< "Int" << endl; } IndiaBix(char ch) { cout<< "Char" << endl; } ~IndiaBix() { cout<< "Final"; } }; int main() { IndiaBix *ptr = new IndiaBix('B'); return 0; } A. The program will print the output Short . B. The program will print the output Int . C. The program will print the output Char .......
  Xem: 1600.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  8      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG