GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  Visual Basic  [43 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con Visual Basic43 bài trong 5 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Đây là khai báo kiểu gì ? Type Hocsinh SBD:string Hoten:string Diem:byte end Kiểu mẩu tin. Kiểu mảng Không kiểu. Kiểu đối tượng.... VB phát triển một chương trình dựa trên. Tất cả các đáp án khác đều đúng. Form và các điều khiển. Hệ thống menu và các tuỳ chọn thuộc tính bằng công cụ. Các cửa sổ điều khiển thuộc tính và cửa sổ soạn thảo mã lệnh.....
  Xem: 1949.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Điều khiển OLE là tên gọi viết tắt của từ? Object Linking and Embedding. Option Linking and Embedding. Object List and Embedding. Object List and Empty..... Để xóa một phần tử từ danh sách ta sử dụng lệnh? List.RemoveItem (Index). List.RemoveItem (Tên phần tử,Index). List.RemoveItem (Tên phần tử). List.RemoveItem (0).....
  Xem: 1644.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hai thuộc tính Caption và Text khác nhau ở điểm nào? Caption dùng cho các đối tượng như biểu mẫu, khung, nút lệnh, thường để hiển thị tiêu đề cho đối tượng. Text dùng cho những điều khiển thuộc loại nhận dữ liệu do người dùng nhập vào như hộp văn bản, hộp kết hợp (2). Text dùng cho các đối tượng như biểu mẫu, khung, nút lệnh, thường để hiển thị tiêu đề cho đối tượng......
  Xem: 1693.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thủ tục Form_Active() được kích hoạt khi nào? Mỗi khi người sử dụng kích hoạt Form. Khi người sử dụng đóng Form. Khi người sử dụng kích chuột lên Form. Mỗi khi người sử dụng di chuyển chuột trên Form..... Để làm một biểu mẫu frmMyForm xuất hiện trên màn hình, ta sử dụng đoạn mã nào dưới đây? frmMyForm.Show hoặc frmMyForm.Visible =True. frmMyform.Show. frmMyForm.Visible =True. frmMyForm.Hide......
  Xem: 1727.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Giả sử có bảng dữ liệu Sinhvien gồm (Hoten,Masv,Diachi,Diemtb) trong cơ sở dữ liệu db1.mdb Access, db1.mdb được mở kết nối bằng đối tượng Connection có tên là con từ trong vb.Đối tượng recordset để mở bảng có tên là rst, sau khi đó đoạn lệnh sau thì trạng thái các thuộc tính BOF và EOF lần lượt sẽ là? Rst.open "select * from sinhvien",con Rst.movelast BOF=False và EOF=False. BOF=True và EOF=False. BOF=False và EOF=True. BOF=True và EOF=True......
  Xem: 1835.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thuộc tính listcount của đối tượng Drivelistbox sẽ xác định: Tổng số ổ đĩa trong máy tính. Tổng số thư mục trong một ổ đĩa. Không xác định gì. Xác định các file trong một ổ đĩa.... Để làm ảnh hiển thị theo kích cỡ của đối tượng Image thì ta sử dụng lệnh nào? Image.Stretch=True. Image.Stretch=False. Image.Visible=True. Image.Visible=True......
  Xem: 1663.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để hiển thị các file trong một thư mục vào đối tượng FileListbox Flst ta dùng lệnh: Flst.Path="Đường dẫn". Flst="Đường dẫn". Flst.file="Đường dẫn". Flst.Folder="Đường dẫn"..... Để qui định dạng của các tệp tin hiển thị trong đối tượng FileListBox ta dùng lệnh: FileListBox.Pattern="Khuôn mẫu". FileListBox.PatternFile="Khuôn mẫu". FileListBox.File="Khuôn mẫu". FileListBox.Filename="Khuôn mẫu".....
  Xem: 1801.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sự kiện DblClick xảy ra khi nào? Người sử dụng dùng chuột Click đúp lên đối tượng. Người sử dụng dùng chuột Click lên đối tượng. Người sử dụng kéo lê một đối tượng sang nơi khác ... Thuộc tính Listindex của đối tượng listbox cho ta biết: Số chỉ mục của giá trị trong listbox. Tổng số phần tử trong listbox. Giá trị listbox được chọn. Luôn có giá trị là 0.....
  Xem: 1862.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trước khi sử dụng phương thức ShowColor của CommonDialog, ta gọi đến thuộc tính Flags với giá trị cdlCCFullOpen, khi chạy chương trình sẽ như thế nào? [a]--Hộp thoại Color khuyết phần Define Custom Color xuất hiện; [b]--Hộp thoại Color xuất hiện nhưng phần Define Custom Color bị vô hiệu hoá; [c]--Hộp thoại Color sẽ hiện ra đầy đủ; [d]--Thêm lệnh này vào không làm ảnh hưởng đến hộp thoại Color.....
  Xem: 1709.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Điều khiển ActiveX : [a]--Các điều khiển này được chứa trong các tập tin. EXE của Visual Basic. Các điều khiển nội tại luôn chứa sẵn trong hộp công cụ, ta không thể gỡ bỏ hay thêm chúng vào hộp công cụ; [b]--Tồn tại trong các tập tin độc lập có phần mở rộng là. OCX; [c]--Cung cấp phần Automation lập trình với các đối tượng sinh ra từ những ứng dụng khác ngay trong ứng dụng của Visual Basic; [d]--Tất cả đều sai. Điều khiển nào Hiển thị chuỗi ký tự không đổi trên biểu mẫu: [a]--Label; [b]--TextBox; [c]--CommandButton; [d]--CheckBox......
  Xem: 1642.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG