GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  Visual Foxpro  [10 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con Visual Foxpro10 bài trong 1 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Đây là một trong những công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý cho những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.....
  Xem: 2173.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Kết nối Right join là gì? [a]--) Là kết nối mà các bản ghi nằm bên trái xuất hiện trong kết quả cho dù chúng có so khớp hay không; [b]--Là kết nối mà các bản ghi nằm bên phải xuất hiện trong kết quả cho dù chúng có so khớp hay không; [c]--Là kết nối mang cả loại A và loại B; [d]--Là kết nối mà chúng hoàn toàn so khớp với ở cả hai bảng.......
  Xem: 1901.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thêm một Query đã có vào Query của project .Chọn đáp án nào? [a]--Query / Add / Tìm Query đã tạo cần thêm vào /OK; [b]--Query /Add /New Query / Tìm Query đã tạo cần thêm vào /OK; [c]--Query /Build / Tìm Query đã tạo cần thêm vào /OK; [d]--Databases/Add/ Tìm Query đã tạo cần thêm vào /OK.....
  Xem: 1841.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hiện bảng DANHSACH gồm các trường SBD, HT, NS, GTN, KV, DC với Font chữ".Vntime"và cỡ 14 ở dạng bảng và không được phép sửa ta chọn lệnh nào? [a]--LIST FIELDS SBD, HT, NS, GTN, KV, DC FONT".Vntime", 14 NOEDIT"; [b]--BROWSE FIELDS SBD, HT, NS, GTN, KV, DC FONT".Vntime", 14 NOEDIT"; [c]--BROWSE ALL SBD, HT, NS, GTN, KV, DC FONT".Vntime", 14 NOEDIT"; [d]--DISPLAY FIELDS SBD, HT, NS, GTN, KV, DC FONT".Vntime", 14 NOEDIT"......
  Xem: 2179.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khối lệnh sau thực hiện việc gì? "1. USE DANHSACH "2. GO 2 "3. DISPLAY Next 3" [a]--Hiện bản ghi thứ 3 của bảng DANHSACH; [b]--Hiện 4 bản ghi liên tiếp từ 2 đến thứ 5 của bảng DANHSACH; [c]--Hiện 3 bản ghi liên tiếp bắt đầu từ bản ghi thứ 2 của bảng DANHSACH; [d]--Hiện bản ghi thứ 5 của bảng DANHSACH.....
  Xem: 1972.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Cho biết kết quả của đoạn lệnh sau: "D = {^1978/09/05} "? Cdow(D)" [a]--Lệnh ?Cdow(D) sai; [b]--05"; [c]--09"; [d]--Cho thứ của ngày 05 tháng 09 năm 1978. Cho biết kết quả của lệnh sau: "? Not ( (2 > 1) And (3 < 2) )"; [a]--.F.; [b]--.T.; [c]--1"; [d]--0" . Cho biết kết quả của đoạn lệnh sau: A ="100" ? Max(20, 30, 50, A) [a]--Lệnh ? Max(20, 30, 50, A); [b]--"100"; [c]--50; [d]--100.......
  Xem: 1794.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Đây là một trong những công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý cho những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp.....
  Xem: 1792.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để chuyển một bảng tính *.XLS của EXCEL thành bảng *.DBF của Visual Foxpro ta chọn : [a]--Format/ Import; [b]--Tools/ Import; [c]--File/ Export; [d]--File/ Import. Để chuyển một bảng *.DBF của Visual Foxpro thành một bảng tính *.XLS của EXCEL ta chọn : [a]--Tools/ Export; [b]--File/ Export; [c]--File/ Import; [d]--Format/ Import.....
  Xem: 3194.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để thêm một bảng tự do vào thành phần Free Table của Project TuyenSinh đang mở ta chọn: [a]--Chọn Free Table và chọn Add; [b]--Chọn Database/ Table và chọn Add; [c]--Chọn Database/ Table và chọn Remove; [d]--Chọn Free Table và chọn Remove. Để sửa cấu trúc của bảng Hoso.dbf đang mở. Tại cửa sổ lệnh ta gõ: [a]--Modify Structure; [b]--Modify Structure HoSo; [c]--Modify HoSo.DBF; [d]--Open HoSo.....
  Xem: 1942.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Foxpro là hệ quản trị cơ sở dữ liệu dùng để giải quyết các bài toán trong các lĩnh vực quản lý. FoxPro được thừa kế và phát triển trên phần mềm DBASE III PLUS và DBASE IV, những sản phẩm nổi tiếng của hãng ASTON-TATE. Đây là một trong những công cụ tiện lợi để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực quản lý cho những người chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp......
  Xem: 2890.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG