GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  C  [115 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con C115 bài trong 12 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Which of the following statements correct about the below program? #include int main() { union a { int i; char ch[2]; }; union a u1 = {512}; union a u2 = {0, 2}; return 0; } 1: u2 CANNOT be initialized as shown. 2: u1 can be initialized as shown. 3: To initialize char ch[] of u2 '.' operator should be used. 4: The code causes an error 'Declaration syntax error' A. 1, 2 B. 2, 3 C. 1, 2, 3 D. 1, 3, 4.. Does there exist any way to make the command-line arguments available to other functions without passing them as arguments to the function? A. Yes B. No.....
  Xem: 2010.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Point out the correct statements are correct about the program below? #include int main() { char ch; while(x=0;x<=255;x++) printf("ASCII value of %d character %c\n", x, x); return 0; } A. The code generates an infinite loop B. The code prints all ASCII values and its characters C. Error: x undeclared identifier D. Error: while statement missing..... Which of the following is the correct usage of conditional operators used in C? A. a>b ? c=30 : c=40; B. a>b ? c=30; C. max = a>b ? a>c?a:c:b>c?b:c D. return (a>b)?(a:b)....
  Xem: 1425.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Point out the error in the program? struct emp { int ecode; struct emp e; }; A. Error: in structure declaration B. Linker Error C. No Error D. None of above..... What will be the output of the program ? int main() { FILE *ptr; char i; ptr = fopen("myfile.c", "r"); while((i=fgetc(ptr))!=NULL) printf("%c", i); return 0; } A. Print the contents of file "myfile.c" B. Print the contents of file "myfile.c" upto NULL character....
  Xem: 1426.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program? #include int main() { int x=1, y=1; for(; y; printf("%d %d\n", x, y)) { y = x++ <= 5; } printf("\n"); return 0; } A. 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 0 B. 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 C. 2 1 3 1 4 1 5 1 D. 2 2 3 3 4 4 5 5....... Which of the following is the correct order of evaluation for the below expression? z = x + y * z / 4 % 2 - 1..
  Xem: 1212.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program ? int main() { char sentence[80]; int i; printf("Enter a line of text\n"); gets(sentence); for(i=strlen(sentence)-1; i >=0; i--) putchar(sentence[i]); return 0; } A. The sentence will get printed in same order as it entered B. The sentence will get printed in reverse order C. Half of the sentence will get printed D. None of above........ Point out the error in the program? struct emp { int ecode; struct emp *e; }; A. Error: in structure declaration B. Linker Error...
  Xem: 1315.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following cannot be checked in a switch-case statement? A. Character B. Integer C. Float D. enum....... Point out the error, if any in the program. #include int main() { int a = 10, b; a >=5 ? b=100: b=200; printf("%d\n", b); return 0; } A. 100 B. 200 C. Error: L value required for b D. Garbage value......
  Xem: 1129.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which statement will you add to the following program to ensure that the program outputs "IndiaBIX" on execution? #include int main() { char s[] = "IndiaBIX"; char t[25]; char *ps, *pt; ps = s; pt = t; while(*ps) *pt++ = *ps++; /* Add a statement here */ printf("%s\n", t); return 0; } A. *pt=''; B. pt='\0'; C. pt='\n'; D. *pt='\0';.... What will be the output of the program ? int main() { char str1[20] = "Hello", str2[20] = " World"; printf("%s\n", strcpy(str2, strcat(str1, str2))); return 0;.....
  Xem: 1168.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
A short integer is at least 16 bits wide and a long integer is at least 32 bits wide. A. True B. False... 2. Which of the following correctly shows the hierarchy of arithmetic operations in C? A. / + * - B. * - / + C. + - / * D. / * + -... In which order do the following gets evaluated 1. Relational 2. Arithmetic 3. Logical 4. Assignment 2134 B. 1234 C. 4321 D. 3214......
  Xem: 1161.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program ? #include int main() { char str1[] = "Hello"; char str2[10]; char *t, *s; s = str1; t = str2; while(*t=*s) *t++ = *s++; printf("%s\n", str2); return 0; } A. Hello B. HelloHello C. No output D. ello...... What will be the output of the program ? #include int main() { char str = "IndiaBIX"; printf("%s\n", str); return 0; } A. Error B. IndiaBIX C. Base address of str D. No output.......
  Xem: 1369.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program, if a short int is 2 bytes wide? #include int main() { short int i = 0; for(i<=5 && i>=-1; ++i; i>0) printf("%u,", i); return 0; } A. 1 ... 65535 B. Expression syntax error C. No output D. 0, 1, 2, 3, 4, 5.... What will be the output of the program? #include int main() { float a = 0.7; if(0.7 > a) printf("Hi\n"); else......
  Xem: 1303.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  12      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG