GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  Java  [55 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con Java55 bài trong 6 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
You need to store elements in a collection that guarantees that no duplicates are stored. Which one of the following interfaces provide that capability? A. Java.util.Map B. Java.util.List C. Java.util.Collection D. None of the above...... Which collection class allows you to access its elements by associating a key with an element's value, and provides synchronization? A. java.util.SortedMap B. java.util.TreeMap C. java.util.TreeSet D. java.util.Hashtable.........
  Xem: 2334.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program? public class Test { public int aMethod() { static int i = 0; i++; return i; } public static void main(String args[]) { Test test = new Test(); test.aMethod(); int j = test.aMethod(); System.out.println(j); } } A. 0 B. 1 C. 2 D. Compilation fails........ What will be the output of the program? class PassA { public static void main(String [] args) { PassA p = new PassA(); p.start(); } void start() .........
  Xem: 1821.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which cannot directly cause a thread to stop executing? A. Calling the SetPriority() method on a Thread object. B. Calling the wait() method on an object. C. Calling notify() method on an object. D. Calling read() method on an InputStream object........ Which method registers a thread in a thread scheduler? A. run(); B. construct(); C. start(); D. register();.......
  Xem: 1691.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program? class Super { public int i = 0; public Super(String text) /* Line 4 */ { i = 1; } } class Sub extends Super { public Sub(String text) { i = 2; } public static void main(String args[]) { Sub sub = new Sub("Hello"); System.out.println(sub.i); } } A. 0 B. 1 C. 2 D. Compilation fails........
  Xem: 2128.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program? public abstract class AbstractTest { public int getNum() { return 45; } public abstract class Bar { public int getNum() { return 38; } } public static void main (String [] args) { AbstractTest t = new AbstractTest() { public int getNum() { return 22; } }; AbstractTest.Bar f = t.new Bar() { public int getNum() { return 57; } }; System.out.println(f.getNum() + " " + t.getNum()); } } A. 57 22 B. 45 38 C. 45 57 D. An exception occurs at runtime........
  Xem: 1683.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which two of the following are legal declarations for nonnested classes and interfaces? final abstract class Test {} public static interface Test {} final public class Test {} protected abstract class Test {} protected interface Test {} abstract public class Test {} A. 1 and 4 B. 2 and 5 C. 3 and 6 D. 4 and 6........ public class While { public void loop() { int x= 0; while ( 1 ) /* Line 6 */ { System.out.print("x plus one is " + (x + 1)); /* Line 8 */ } } } Which statement is true? A. There is a syntax error on line 1........
  Xem: 3578.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following statements about the hashcode() method are incorrect? The value returned by hashcode() is used in some collection classes to help locate objects. The hashcode() method is required to return a positive int value. The hashcode() method in the String class is the one inherited from Object. Two new empty String objects will produce identical hashcodes. A. 1 and 2 B. 2 and 3 C. 3 and 4 D. 1 and 4.... What will be the output of the program? public class TestObj { public static void main (String [] args) { Object o = new Object() /* Line 5 */ { public boolean equals(Object obj) { return true; } } /* Line 11 */........
  Xem: 1525.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which cause a compiler error? A. int[ ] scores = {3, 5, 7}; B. int [ ][ ] scores = {2,7,6}, {9,3,45}; C. String cats[ ] = {"Fluffy", "Spot", "Zeus"}; D. boolean results[ ] = new boolean [] {true, false, true}; E. Integer results[ ] = {new Integer(3), new Integer(5), new Integer(8)};...... Which three are valid method signatures in an interface? private int getArea(); public float getVol(float x); public void main(String [] args); public static void main(String [] args);......
  Xem: 1529.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What will be the output of the program? public class SyncTest { public static void main (String [] args) { Thread t = new Thread() { Foo f = new Foo(); public void run() { f.increase(20); } }; t.start(); } } class Foo { private int data = 23; public void increase(int amt) { int x = data; data = x + amt; } } and assuming that data must be protected from corruption, what—if anything—can you add to the preceding code to ensure the integrity of data? A. Synchronize the run method. B. Wrap a synchronize(this) around the call to f.increase(). C. The existing code will cause a runtime exception. D. Synchronize the increase() method.........
  Xem: 1445.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What is the most restrictive access modifier that will allow members of one class to have access to members of another class in the same package? A. public B. abstract C. protected D. synchronized E. default access....... You want a class to have access to members of another class in the same package. Which is the most restrictive access that accomplishes this objective? A. public B. private C. protected D. default access........
  Xem: 1791.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG