GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Lập trình  Pascal  [36 bài]
 C#     C++     Visual Basic     Visual Foxpro     C     Java     Pascal     Thiết Kế Web     ASP.NET     XML     CSS     PHP   
Chuyên mục con Pascal36 bài trong 4 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Thủ tục InsLine [a]--Cho giá trị kiểu byte cho biết con trỏ đang ở cột nào [b]--Cho giá trị kiểu byte cho biết con trỏ đang ở dòng nào [c]--Chèn dòng trống vào vị trí hiện hành của con trỏ trên màn hình [d]--Xóa dòng con trỏ đang đứng , các dòng sẽ chuyển lên một dòng.... Thủ tục DelLine [a]--Cho giá trị kiểu byte cho biết con trỏ đang ở cột nào [b]--Cho giá trị kiểu byte cho biết con trỏ đang ở dòng nào [c]--Chèn dòng trống vào vị trí hiện hành của con trỏ trên màn hình.....
  Xem: 1935.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Có một khai báo kiểu số phức như sau var x,y, z: record phthuc, phao :real end; {pthuc: phần thực, phao: phần ảo} Để tính số phức z là tích của hai số phức x, y có các đoạn chương trình sau, phương án nào đúng [a]--z:=x*y; [b]--z:= (x.pthuc*y.pthuc, -x.phao *y.phao); [c]--begin z.phthuc := x.pthuc*y.pthuc; z.phao := -x.phao *y.phao; end; [d]--Cả B và C đều đúng.....
  Xem: 1702.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các phát biểu sau đây về tham biến (gọi theo biến) và tham trị (gọi theo giá trị) . Câu nào đúng nhất? [a]--Dùng tham trị (gọi theo giá trị) thì truyền được giá trị vào chương trình con, dùng tham biến (gọi theo biến) thì không. [b]--Dùng tham biến thì truyền được giá trị ra ngoài chương trình con, dùng tham trị thì không. [c]--Dùng tham trị hay tham biến thì cũng không làm ảnh hưởng ra ngoài. [d]--Tất cả đều sai....
  Xem: 1625.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ta cần viết một chương trình con đổi giá trị hai số nguyên. Chương trình con đó được khai báo như thế nào thì thích hợp nhất? [a]--procedure Doi_Cho(x,y: integer) [b]--function Doi_Cho(x,y: integer) : integer [c]--procedure Doi_Cho(var x,y: integer) [d]--function Doi_Cho(var x,y: integer): integer....
  Xem: 1560.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một người viết lại cấu trúc lặp : while {biểu thức logic} do { câu lệnh } thành dạng lặp repeat như sau . Cho biết quan điểm của bạn, cách nào đúng : [a]--if {biểu thức logic} then repeat {câu lệnh} until {biểu thức logic} [b]--if not {biểu thức logic} then repeat {câu lệnh} until {biểu thức logic} [c]--if {biểu thức logic} then repeat {câu lệnh} until not {biểu thức logic} [d]--repeat {câu lệnh} until not {biểu thức logic}....
  Xem: 1688.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Với a = 150 sau khi thực hiện câu lệnh sau x sẽ nhận giá trị bao nhiêu : if a> 200 then if a> 300 then x = 20 else x:= 40 else if a >400 then x:= 50 else x:= 60; [a]--20 [b]--40 [c]--50 [d]--60..... Với a = 100 sau khi thực hiện câu lệnh sau x sẽ nhận giá trị bao nhiêu : begin x:= 10; if a> 200 then if a< 300 then x = 20 else x:= 40 else if a >400 then x:= 50 ; end [a]--10 [b]--20 [c]--40 [d]--60.....
  Xem: 1640.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Tìm giá trị của biến x sau lệnh gán sau : x:= (100 < 76) OR (20 > 10) AND (5 > 10); [a]--FALSE [b]--TRUE [c]--YES [d]--NO..... Trong chương trình giải phương trình bậc 2, khi viết công thức nghiệm có nhiều người viết nhiều kiểu như sau. Kiểu nào đúng : [a]--x1:= -b + sqrt(delta) /2a [b]--x1:= (-b + sqrt(delta)) /2.a [c]--x1:= -b + sqrt(delta) /2*a [d]--x1:= (-b + sqrt(delta)) /2/a....
  Xem: 1548.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Với khai báo type Hoa = (Đào, Hồng, Mai, Cúc, Lan); var h: Hoa; Và các câu lệnh {1} h := 'Đào'; {2} h := Hoa(0); {3} h := Đào; Tìm câu đúng trong các câu sau: [a]--Câu 2 và câu 3 đúng [b]--Câu 1 và câu 2 đúng [c]--Tất cả các câu 1,2,3 đều đúng [d]--Tất cả các câu 1,2,3 đều sai.... Với khai báo type Hoa = (Đào, Hồng, Mai, Cúc, Lan); var h: Hoa; Giả sử h nhận giá trị Lan. Có thể in h ra màn hình bằng cách nào: [a]--Write(h); [b]--Write(hoa(4)); [c]--If h=Lan then write(’Lan’); [d]--Write(Lan);.....
  Xem: 1557.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Câu nào đúng : [a]--Từ khoá là các từ được dùng trong ngôn ngữ lập trình để xác định ý nghĩa của các câu lệnh [b]--Từ khoá để xác định ý nghĩa của chương trình. Người lập trình có thể bổ sung thêm từ khoá hoặc khai báo lại [c]--Từ khoá dùng để đặt tên cho các đối tượng của chương trình [d]--Từ khoá là các từ mà chương trình dịch hiểu được không cần người sử dụng phải khai báo.... Trong một chương trình, n là biến dùng để lưu số sinh viên của một trường. Thông thường, n thuộc kiểu dữ liệu nào là tốt nhất? [a]--Byte [b]--Integer [c]--Boolean [d]--Real.....
  Xem: 1474.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn khai báo đúng : [a]--Var A: array[1..10] of integer; [b]--Var A= array[1..10] of integer; [c]--Var A:= array[1..10] of integer; [d]--Var A: array[1,10] of integer;.... Cho khai báo: PHP Code: Var A: Array[1..4] of Real; i : Integer ; Ðể nhập dữ liệu cho A, chọn câu nào : [a]--For i:=1 to 4 do Write(’ Nhập A[’, i, ’]:’); Readln(A[i]); [b]--For i:=1 to 4 do Readln(’ Nhập A[’, i, ’]:’); [c]--For i:=1 to 4 do Begin Write(’ Nhập A[’, i, ’]:’); Readln(A[i]); End; [d]--Write(’ Nhập A:’); Readln(A);....
  Xem: 1668.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG