GMT: Thứ Ba, ngày 11  tháng 12, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  SQL  SQL  [62 bài]
 SQL     Cơ Sở Dữ Liệu     Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật   
Chuyên mục con SQL62 bài trong 7 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
With SQL, how do you select all the records from a table named "Persons" where the "LastName" is alphabetically between (and including) "Hansen" and "Pettersen"? SELECT LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' FROM Persons SELECT * FROM Persons WHERE LastName>'Hansen' AND LastName<'Pettersen' SELECT * FROM Persons WHERE LastName BETWEEN 'Hansen' AND 'Pettersen'...... Which SQL statement is used to return only different values? SELECT UNIQUE SELECT DIFFERENT SELECT DISTINCT..... With SQL, how can you return the number of records in the "Persons" table? SELECT COUNT() FROM Persons SELECT COLUMNS() FROM Persons SELECT COLUMNS(*) FROM Persons SELECT COUNT(*) FROM Persons ....
  Xem: 3147.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What does SQL stand for? Strong Question Language Structured Query Language Structured Question Language..... Which SQL statement is used to extract data from a database? OPEN SELECT GET EXTRACT.... Which SQL statement is used to update data in a database? SAVE AS SAVE MODIFY.....
  Xem: 2124.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In this SQL statement, which of the following lines will produce an error? CREATE OR REPLACE TRIGGER check_age BEFORE INSERT OR UPDATE ON employee FOR EACH ROW IS years_old NUMBER;...... In this PL/SQL statement, which of the following lines will produce an error? create or replace function vat (vat_rate IN NUMBER, price IN NUMBER) declare l_vat NUMBER; begin .......
  Xem: 2041.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What output will the follwing statement produce? Select NVL2(NULL,'NOT NULL', NULL) from dual; NULL NOT NULL Function NVL2 is not defined None of the above........ Which three definitions are associated with implicit cursors? %rowtype, %toomanyrows, %found %found, %notfound, %rowcount %rowtype, %rowcount, %notfound None of the above .......
  Xem: 2035.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which SQL keyword is used to retrieve a minimum value? DOWN LOW MIN LOWER..... The INNER JOIN clause? returns all rows that have matching value in the field on which the 2 tables are joined. returns only the rows from the first table, which have non-matching values with the second table in the field on which the 2 tables are joined. returns all rows from 2 tables. returns all the matching rows from 2 tables. .........
  Xem: 1883.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What does SQL stand for? Structured Question Language Strong Question Language Structured Query Language Structured Queue Language...... What does the SQL FROM clause do? Specifies a search condition. Specifies the tables to retrieve rows from. Specifies the columns we are retrieving Specifies the attributes to retrieve rows from. ......
  Xem: 1769.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In an SQL query, which built-in function is used to total numeric columns? A) AVG B) COUNT C) MAX D) SUM....... In an SQL query, which built-in function is used to obtain the smallest value of numeric columns? A) AVG B) COUNT C) MAX D) MIN..... For the relation Supplies(Snumber,Pnumber,Qty), which of the following SQL statements corresponds to a relational algebra project and selection operators? a. Select Snumber From Supplies; .....
  Xem: 1827.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In an SQL query, which SQL keyword is used to join two conditions that both must be true for the rows to be selected? A) AND B) EXISTS C) HAVING D) IN....... In an SQL query, which SQL keyword is used to determine if a column value is equal(=) to any one of a set of values? A) AND B) EXISTS C) HAVING D) IN......
  Xem: 1658.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In an SQL query, which SQL keyword is used with GROUP BY to select groups meeting specified criteria? A) AND B) EXISTS C) HAVING D) WHERE..... Which SQL keyword is used to name a new table and describe the table's columns? A) SET B) CREATE C) ALTER D) MODIFY..... In an SQL query, which SQL keyword must be used to remove duplicate rows from the result table? A) DELETE B) DISTINCT.....
  Xem: 1770.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
A composite primary key can be defined using the CONSTRAINT phrase in which SQL command? a. MODIFY TABLE. b. CHANGE TABLE. c. CREATE TABLE. d. BUILD TABLE........ When the primary key of one relation is placed into a second relation, it is called a: a. referential integrity. b. foreign key. c. candidate key. d. relocated key.......
  Xem: 2185.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  7      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG