GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  SQL  Cơ Sở Dữ Liệu  [55 bài]
 SQL     Cơ Sở Dữ Liệu     Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật   
Chuyên mục con Cơ Sở Dữ Liệu55 bài trong 6 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Một quan hệ dạng chuẩn 1NF có thể chuyển đổi về nhóm các quan hệ 3NF bằng cách: [a]--Loại bỏ các phụ thuộc bắc cầu vào khoá. [b]--Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá [c]--Loại bỏ các phụ thuộc không đầy đủ vào khoá và bắc cầu vào khoá. [d]--Loại bỏ các phụ thuộc đầy đủ vào khoá và bắc cầu vào khoá...... Quá trình chuyển quan hệ 1NF về 3NF là quá trình: [a]--Loại bỏ dị thường thông tin và không tổn thất thông tin. [b]--Loại bỏ dị thường thông tin và tổn thất thông tin. [c]--Loại bỏ dị thường thông tin.....
  Xem: 2952.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Quan hệ R được gọi là dạng chuẩn 2NF, khi và chỉ khi : [a]--1NF và các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá. [b]--1NF và các thuộc tính không khoá phụ thuộc không đầy đủ vào khoá. [c]--Tồn tại X Y F+ sao cho X là tập con của khóa và Y là thuộc tính không khóa. [d]--1NF và tồn tại các thuộc tính không khoá phụ thuộc đầy đủ vào khoá.....
  Xem: 2150.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
φ [Ω1, Ω2 ,.. , Ωp] là phép tách không tổn thất thông tin, nếu : [a]--Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu chứa quan hệ gốc. [b]--Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu chính là quan hệ gốc. [c]--Kết quả kết nối tự nhiên các quan hệ chiếu được chứa trong quan hệ gốc. [d]--Kết quả kết nối các quan hệ chiếu trên một số thuộc tính của quan hệ gốc.......
  Xem: 2086.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi thực hiện các phép toán trong một biểu thức quan hệ, thứ tự ưu tiên là: [a]--Phép kết nối được ưu tiên hơn so với phép chọ và chiếu [b]--Các phép toán một ngôi có thứ tự ưu tiên cao hơn so với phép toán hai ngôi. [c]--Phụ thuộc vào vị trí của các phép toán [d]--Phép kết nối được ưu tiên hơn so với phép hợp, phép giao.....
  Xem: 1684.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Ngôn ngữ thao tác dữ liệu quan hệ: [a]--Không toàn vẹn dữ liệu [b]--Đơn giản nhưng không tiện lợi cho người sử dụng. [c]--Phức tạp, tổn thất thông tin [d]--Đơn giản và thụân tiện cho người sử dụng..... Mô hình thực thể quan hệ cho phép mô tả: [a]--Bộ sưu tập các loại dữ liệu của một tổ chức. [b]--Cấu trúc hệ thống cơ sở dữ liệu [c]--Hệ thống thông tin quan lý của tổ chức. [d]--Lược đồ khái niệm của một tổ chức......
  Xem: 1634.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi thực hiện các phép lưu trữ trên quan hệ: [a]--Dị thường thông tin, không bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu. [b]--Không dị thường thông tin, bảo đảm được tính toàn vẹn dữ liệu. [c]--Dị thường thông tin, không bảo đảm được việc thực hiện truy vấn dữ liệu. [d]--Không dị thường thông tin, là bảo đảm được tính độc lập dữ liệu..... Cấu trúc dữ liệu quan hệ là: [a]--Liên kết giữa các bộ được biểu diễn duy nhất bằng các giá trị trong các cột. [b]--Mối liên kết giữa các bộ......
  Xem: 1763.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Người quản trị CSDL là: [a]--Quyết định cấu trúc lưu trữ & chiến lược truy nhập [b]--Xác định chiến lược lưu trữ, sao chép, phục hồi dữ liệu. [c]--Cho phép người sử dụng những quyền truy nhập cơ sở dữ liệu [d]--Một người hay một nhóm người có khả năng chuyên môn cao về tin học, có trách nhiệm quản lý và điều khiển toàn bộ hoạt động của các hệ CSDL....
  Xem: 2096.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
CSDL có nhiệm vụ rất quan trọng như là một bộ diễn dịch (Interpreter) với ngôn ngữ bậc cao nhằm giúp người sử dụng có thể dùng được hệ thống mà ít nhiều không cần quan tâm đến thuật toán chi tiết hoặc biểu diễn dữ liệu trong máy.Bài trắc nghiệm sau đây sẽ giúp các bạn củng cố thêm một số kiến thức về CSDL.....
  Xem: 1939.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bạn đang phát triển CSDL Accounting cho công ty của bạn. CSDL có 1 bảng tên là Employees. Tom là 1 thành viên của phòng Accounting (kế toán). User ID của Tom bị cấm dùng lệnh SELECT trên cột Salary (lương) và BonusPercentage (Phần trăm tiền thưởng) của bảng Employees, nhưng được phép truy xuất vào tất cả các cột còn lại của bảng. Tom đang yêu cầu truy xuất vào tất cả dữ liệu của bảng Employees. Bạn sẽ làm gì?.....
  Xem: 1691.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Don cần thêm 1 user mới có tên ’Myuser’ vào system administration role. Lệnh nào sau đây sẽ thực hiện được yêu cầu này? [a]--EXEC sp_addsrvrolemember 'MyUser', 'sysadmin' [b]--EXEC sp_addsrvrolemember 'MyUser', 'db_ddl_admin' [c]--EXEC sp_srvaddrolemember 'sysadmin', 'MyUser' [d]--EXEC sp_srvaddrolemember 'db_ddl_admin', 'MyUser'. Lệnh nào dưới đây được dùng để tạo 1 login mới : [a]--Create Longin_ID [b]--sp_addlogin [c]--Create Login [d]--sp_create_login.......
  Xem: 1624.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG