GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  SQL  Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  [12 bài]
 SQL     Cơ Sở Dữ Liệu     Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật   
Chuyên mục con Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật12 bài trong 2 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật được xem như là 2 yếu tố quan trọng nhất trong lập trình. Nắm vững các cấu trúc dữ liệu và các giải thuật là cơ sở để sinh viên tiếp cận với việc thiết kế và xây dựng phần mềm cũng như sử dụng các công cụ lập trình hiện đại. ...
  Xem: 2391.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hoán vị là : [a]--Khi k = 1. Một chỉnh hợp không lặp chập n của S được gọi là một hoán vị các phần tử của S. [b]--Khi k = 1. Một chỉnh hợp lặp chập n của S được gọi là một hoán vị các phần tử của S. [c]--Khi k = n. Một chỉnh hợp không lặp chập n của S được gọi là một hoán vị các phần tử của S. [d]--Khi k = n. Một chỉnh hợp lặp chập n của S được gọi là một hoán vị các phần tử của S......
  Xem: 2152.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong cài đặt giải thuật, hàm FindPivot được dùng để : [a]--Xác định trong dãy a[i]..b[j] có hay không một phần tử có khóa khác nhau [b]--Xác định trong dãy a[i]..b[j] có hay không hai phần tử có khóa khác nhau [c]--Xác định trong dãy a[i]..a[j] có hay không hai phần tử có khóa khác nhau [d]--Xác định trong dãy a[i]..a[j] có hay không một phần tử có khóa khác nhau......
  Xem: 1930.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong bài toàn sắp xếp, sắp xếp ngoài là : [a]--Sự sắp xếp dữ liệu được tổ chức trong bộ nhớ trong của máy tính [b]--Là sự sắp xếp được sử dụng khi số lượng đối tượng cần sắp xếp lớn không thể lưu trữ trong bộ nhớ trong mà phải lưu trữ trên bộ nhớ ngoài [c]--Là sự sắp xếp dữ liệu được tổ chức sắp xếp dữ liệu được lưu trữ trong các tập tin [d]--Tất cả đều sai.....
  Xem: 2200.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Một hàm được gọi là hàm nhân (Multiplicative function) nếu : [a]--Nếu f(m.n) = f(m).f(n) với mọi số nguyên m và n [b]--Nếu f(m.n) = f(m)/f(n) với mọi số nguyên m và n. [c]--Nếu f(m.n) = f(m).f(n) với mọi số nguyên dương m và n [d]--Nếu f(m.n) = f(m)/f(n) với mọi số nguyên dương m và n.....
  Xem: 2055.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Phương pháp đoán nghiệm là : [a]--Dùng đệ quy để thay thế bất kỳ T(m) với m < n vào phía phải của phương trình cho đến khi tất cả T(m) với m > 1 được thay thế bởi biểu thức của các T(1) hoặc T(0). [b]--Ta đoán một nghiệm f(n) và dùng chứng minh quy nạp để chứng tỏ rằng T(n) ≤ f(n) với mọi n. [c]--Lấy một đơn vị thời gian và thời gian để chia bài toán kích thước n thành các bài toán con kích thước [d]--Tất cả đều sai....
  Xem: 2971.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong qui tắc cộng, Nếu T1(n) và T2(n) là thời gian thực hiện của hai đoạn chương trình P1 và P2; và T1(n)=O(f(n)), T2(n)=O(g(n)) thì thời gian thực hiện của đoạn hai chương trình đó nối tiếp nhau là : [a]--T(n)=O(min(f(n),g(n))) [b]--T(n)=O(max(f(n),g(n))) [c]--T(n) = O(f(n).g(n)) [d]--T=O(max(f(n),g(n)))....
  Xem: 3696.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong tỷ suất tăng, ta có thể chứng minh được rằng : [a]--"Cho một hàm không âm T(n) bất kỳ, ta luôn tìm được tỷ suất tăng f(n) của nó" [b]--"Cho một hàm không dương T(n) bất kỳ, ta luôn tìm được tỷ suất tăng f(n) của nó" [c]--"Cho một hàm T(n) bất kỳ, ta luôn tìm được tỷ suất tăng f(n) của nó" [d]--Tất cả đều đúng ...Độ phức tạp tính toán của giải thuật là : [a]--Một hàm chặn trên của hàm tỷ suất [b]--Một hàm chặn dưới của hàm tỷ suất....
  Xem: 2718.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây: bằng cách chạy thử 1 thuật toán với 1 bộ dữ liệu, ta có thể: [a]--Khẳng định thuật toán đúng nếu nó cho kết quả đúng [b]--Khẳng định thuật toán sai nếu cho kết quả sai [c]--Khẳng định thuật toán tốt nếu cho kết quả nhanh [d]--Khẳng định thuật toán hiệu quả nếu cho kết quả đúng.....
  Xem: 2318.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Viết các phần tử của cây nhị phân tìm kiếm được tạo từ các nút có khóa là các số nguyên 2, 10, 15, -5, -2, 13, -12 khi thực hiện phép duyệt cây theo thứ tự giữa [a]---12 -5 -2 2 10 13 [b]--2 -5 -12 -2 10 15 [c]---12 -2 -5 13 15 10 [d]---10 -4 -5 11 5 10.. Viết các phần tử của cây nhị phân tìm kiếm được tạo từ các nút có khóa là các số nguyên 2, 10, 15, -5, -2, 12, -12 khi thực hiện phép duyệt cây theo thứ tự trước: [a]---10 -4 -5 11 5 10 [b]---12 -2 -5 13 15 10 [c]---1 -2 -5 3 5 10 [d]--2 -5 -12 -2 10 15....
  Xem: 2566.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG