GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Lớp 10  Sinh học  Đề Thi  [98 bài]
 Thế Giới Sống     Sinh Học - Tế Bào     Sinh Học - Vi Sinh Vật     Đề Thi     Đề Thi Nâng Cao   
Chuyên mục con Đề Thi98 bài trong 10 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Ribôxôm là A.một thể hình cầu được cấu tạo từ rARN và prôtêin đặc hiệu. B.hai tiểu phần hình cầu ghép lại. C.hai tiểu phần hình cầu lớn và bé,mỗi tiểu phần do rARN kết hợp với prôtêin đặc hiệu. D.là một túi cầu, bên trong chứa các enzim thuỷ phân..... Giấm là dung dịch chứa axit axêtic khoảng A. 3%-6%. B. 6%-10%. C.10%-12%. D.12%-15%..... Làm tương chủ yếu là nhờ A.nấm vàng xanh . B.nấm vàng hoa cau. C.vi khuẩn kị khí.....
  Xem: 1230.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Số lượng phân tử ATP được tạo ra từ 1 phân tử đường glucô ở sinh vật nhân thực qua quá trình hô hấp là A.35. B.36. C.37. D.38..... Quá trình ôxihoá axêtyl-CoA được diễn ra ở đâu? A.Trong ribôxôm . B.Trong chất tế bào. C.Trong chất nền của ti thể. D.Trong lạp thể...... Những sinh vật nào có khả năng quang hợp? A.Thực vật,vi khuẩn chứa diệp lục. B.Các loại nấm mũ, tảo.....
  Xem: 1140.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hình thức sinh sản nào chỉ có ở nấm? a. Phân đôi b. Nảy chồi c. Bào tử vô tính d. Bào tử hữu tính..... Thời điểm vi khuẩn bắt đầu sinh trưởng là: a. Pha tiềm phát b. Pha lũy thừa c. Pha cân bằng d. Pha suy vong..... Thời điểm vi khuẩn trao đổi chất diễn ra mạnhnhất là: a. Pha tiềm phát b. Pha lũy thừa c. Pha cân bằng d. Pha suy vong....
  Xem: 1092.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hóa dị dưỡng là phương thức dinh dưỡng của dạng vi sinh vật nào? a. Vi khuẩn nitrat hóa b. Các vi sinh vật lên men c. Tảo đơn bào d. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh..... Chất vô cơ và CO2 là nguồn năng lượng và nguồn cacbon chủ yếu cung cấp cho vi sinh vật: a. Vi khuẩn nitrat hóa b. Các vi sinh vật lên men c. Tảo đơn bào d. Vi khuẩn lục không chứa lưu huỳnh.....
  Xem: 1134.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong công nghệ vi sinh kiểu nuôi cấy nào cho hiệu quả thấp ? a.Nuôi cấy liên tục b.Nuôi cấy không liên tục c.Nuôi cấy bán tổng hợp d.Nuôi cấy liên tục và không liên tục tuỳ giai đoạn..... Nấm men rượu sinh sản bằng cách nào? a.Bào tử vô tính b.Bào tử hữu tính c.Nẩy chồi d.Phân đôi..... Tại sao nước ở một số biển có màu đen?.....
  Xem: 1082.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Để phân giải cenllulôzơ thành Glucozo VSV tiết enzym gì? A. Prôteaza B. Xenllulôza C. Lipaza D. Glucoza.... Quần thể Vk trong môi trường nuôi cấy không liên tục sinh trưởng mạnh nhất ở pha nào? A. Pha tiềm phát. B. Luỹ thừa,. C. Cân bằng. D. Suy vong..... VSV ưa ẩm có nhiệt độ sinh trưởng tối ưu là: A. 15 – 300 C B. 20- 400 C C. 10- 300 C.....
  Xem: 1084.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong quá trình giảm phân có mấy lần nhân đôi AND? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4.... Một tế bào sinh dục cái của một loài động vật có vú trong quá trình giảm phân tạo ra bao nhiêu tế bào trứng? A. 2 B. 3 C. 1. D. 4..... Có 5 tế bào rễ hành đều nguyên phân 3 đợt lien tiếp có bao nhiêu tế bào con được tạo thành? A. 40 B. 30 C. 15 D. 20....
  Xem: 1010.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong chu kỳ tế bào, kỳ nào chiếm nhiều thời gian nhất? A. kỳ đầu B. kỳ sau C. kỳ giữa D. kỳ trung gian..... Kỳ trung gian được chia làm máy pha theo trình tự l à ? A. ba pha, G1, S, G2 B. b ốn pha G1, G2, G3, S C. hai pha.G1,G2 D. ba pha,S,G1,G2.. Trong quá trình nguyên phân có mấy giai đoạn : A. 2 B. 3 C. 4. D. 1.....
  Xem: 1031.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Hãy chọn đáp án đúng nhất để điền vào chỗ trống sau: Bệnh lây lan từ cơ thể này sang cơ thể khác được gọi là ………(1)…….. Miễn dịch là khả năng của cơ thể chống lại các ………(2)……… Có 2 loại miễn dịch là miễn dịch ………(3)…… và miễn dịch ………(4)…….. Miễn dịch đặc hiệu bao gồm miễn dịch ………(5)…….. và miễn dịch………(6)………. Đáp án đúng nhất là: A. (1) bệnh truyền nhiễm →(2) tác nhân gây bệnh →(3) đặc hiệu → (4) không đặc hiệu → (5) dịch thể → (6) tế bào. B. (1) bệnh truyền nhiễm →(2) kháng thể →(3) đặc hiệu → (4) không đặc hiệu → (5) dịch thể → (6) tế bào.....
  Xem: 1131.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Các vi sinh vật có hình thức quang tự dưỡng là: A. Vi khuẩn nitrat hóa, vi khuẩn oxi hóa hidrô, vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh. B. Các vi khuẩn lưu huỳnh, vi khuẩn lam , tảo đơn bào. C. Nấm, động vật nguyên sinh, vi khuẩn không chứa lưu huỳnh. D. Nấm và tất cả các vi khuẩn...... Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn A. Phổ biến bằng hình thức nguyên phân. B. Chủ yếu bằng hình thức giảm phân. C. Không có sự hình thành thoi phân bào. D. Có sự hình thành thoi phân bào......
  Xem: 1096.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3    4    5   ...  10      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG