GMT: Thứ Năm, ngày 15  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Hệ Thống - Mạng  Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  [30 bài]
 Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống     Bảo Trì Hệ Thống     Thông Tin Di Động     Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever     An Toàn Bảo Mật Thông Tin     CCNA     Microsoft Exchange Server     Cơ Sở Điều Khiển Tự Động     Windows Server   
Chuyên mục con Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống30 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Cho hoán vị 1 2 3 4 5 3 2 4 5 1 Khi giải mã bản mã "LIKSM" theo mã hoán vị ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) milks B) millkf C) milkh D) millk Cho hoán vị 1 2 3 4 5 4 1 5 3 2 Khi giải mã bản mã "LSLIT" theo mã hoán vị ta sẽ thu được bản rõ nào sau đây ? A) stell B) still C) stoll D) stall Cho hoán vị 1 2 3 4 5 1 3 2 4 5....
  Xem: 944.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The following shows use cases for placing an order. When placing an Order, it is necessary to supply, customer information, information about the ordered products and arrangements for mode of payment (can be credit or cash). Most of the time, the customers are sure about the products to be ordered, but, sometimes, they request for a product catalogue. The use cases participate in relationships between themselves (A to F). Select the relationship of A a. iv b. i c. ii d. iii...... The following shows use cases for placing an order. When placing an Order, it is necessary to supply, customer information, information about the ordered products and arrangements for mode of payment (can be credit or cash). Most of the time, the customers are sure about the products to be ordered, but, sometimes, they request for a product catalogue. The use cases participate in relationships between themselves (A to F).......
  Xem: 1505.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
System study is the ____ stage of system development life cycle. a. First b. Second c. Last d. None of these answers.... The dotted line below the boxes is called the ____ . a. controller line b. boundary line c. actor line d. Idelien..... The following is a Class draw using UML notations SetPosition(service) is a. protected b. public c. none of the other answers d. private.....
  Xem: 1181.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In the UML-style entity class ORDERS shown above, "GetOrderNo( )" is a (n) ____ . a. public constraint b. public method c. protected method d. private method..... In the UML-style entity class ORDERS, "SumOfOrders" is ____. a. a method b. a constraint c. a class attribute d. an entity attribute........In UML, an abstract class is: a. A class that cannot have instances b. A class that inherits nothing from other classes c. A class with no attributes....
  Xem: 1181.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Consider the table ACCOUNTS (AccountNo, Name, TimeStamp, Balance, Address), with the following functional dependencies: (primary key of this table is [AccountNo, TimeStamp] ) AccountNo -> Name, Address (AccountNo, TimeStamp) -> Balance What is the HIGHEST normal mform that this table, ACCOUNTS, is now in? a. BCNF b. None of the others answers c. 2NF d. 3NF..... In Data Flow Diagram, SOURCE a. represents a table within a database. It cannot transform data, and usually contains one inflow and one outflow. A store should be named with a noun that reflects its purpose. b. indicates a flow of data(but not physical objects, such as a book). It should connect at each end directly to its source and destination with one arrowhead, and should not cross other arrows. c. provides the inflow to a process. It should be named as a person, place or thing. A source can only be connected a process.......
  Xem: 1199.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Which of the following addresses the rules concerning the relationships between entity types? a. triggering operations b. entity integrity c. referential integrity constraints d. domains ........ Which of the following is not a logic model? a. Structured English b. decision tables c. data flow diagrams d. decision trees......
  Xem: 1124.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Use Case Model provides: a. None of these answers b. blacks-box c. Outside-in view of system functionality d. All of these answers...... Use Case Model consists of: a. Actors b. Use Cases c. Relationships d. All of these answers....... Using relational notation, an attribute of relation that is the primary key of another relation is indicated by: a. italics.....
  Xem: 1108.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
The diagram that shows the scope of the system, indicating what elements are inside and which are outside the system, is called a: a. level-2 diagram b. referencing diagram c. context diagram d. representative diagram....... Two entities can be related as One-to-one (1:1): a. An instance of entity ’A’ can relate to one and only one instance of entity ’B’ and an instance of ’B’ can relate to only one instance of ’A’. For example, a husband can have only one wife, and a wife can have only one husband. b. a. An instance of entity ’A’ can relate to one or more instance of ’B’ while an instance od ’B’ can relate to one or more instances of ’A’. For example, an uncle can have many nephews, and a nephew can have many uncles. c. None of these answers........
  Xem: 1119.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
In collaborative requirements gathering, the facilitator a. cannot be a member of the software team b. cannot be a customer c. controls and facilitates the process d. must be an outsiderCâu...... In DATA FLOW DIAGRAMS, symbol in picture are a. PROCESS b. DATAF LOW c. STORE d. SOURCE........ If entity B is a mandatory participant, then: a. the minimum cardinality of the relationship optional........
  Xem: 1137.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Components of a decision tree include: a. decidion points b. states c. rules d. stubs......ow: a. is not have name b. must have a name c. sometime have a name d. none of these answer...... Data flow diagrams that concentrate on the movement of data between processes are referred to as: a. data models b. flow charts c. process models d. flow models........
  Xem: 1249.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG