GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Tin Học  Kỹ thuật số  Kỹ Thuật Vi Xử Lý  [24 bài]
 Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính     Kiến Trúc Máy Tính     Kỹ Thuật Vi Xử Lý     Kĩ Thuật Truyền Số Liệu     Xử Lý Tín Hiệu Số     Hệ Thống Thương Mại Điện Tử     Bipolar Junction Transistor - BJT     Điện Tử Số     Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh   
Chuyên mục con Kỹ Thuật Vi Xử Lý24 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
Giả sử D5 = 3CFF9100H thì sau lệnh SWAP D5 của MC68332 sẽ được: [a]--D5=3CFF0091H [b]--D5=FF3C9100H [c]--D5=91003CFFH [d]--D5=FF3C0091H.... Giả sử A0=CE001A2BH và A3=00140300H thì sau lệnh ADDA.W A0,A3 của MC68332 sẽ được: [a]--A3=CE001D2BH [b]--A3=CE141D2BH [c]--A3=CE140300H [d]--A3=00001D2BH.....
  Xem: 1623.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khối SCI trong QSM của MC68332 có chức năng: [a]--Truyền nhận nối tiếp theo kiểu UART [b]--Truyền nhận nối tiếp theo kiểu USART [c]--Truyền nhận nối tiếp theo kiểu SPI [d]--Cả ba kiểu trên.... TPURAM của MC68332 có thể sử dụng làm nơi: [a]--Khai báo các biến [b]--Làm ngăn xếp [c]--Chạy các mô phỏng cho các chức năng TPU của người sử dụng [d]--Cả ba chức năng trên.....
  Xem: 1429.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Thanh ghi DDRE trong SIM của MC68332 là thanh ghi: [a]--Dữ liệu cổng E [b]--Đinh chiều truyền dữ liệu cho cổng E [c]--Gán chân cho cổng E [d]--Cả bao câu trên đều sai..... IMB của MC68332 có: [a]--24 đường địa chỉ và 16 đường dữ liệu [b]--24 đường địa chỉ và 32 đường dữ liệu [c]--32 đường địa chỉ và 16 đường dữ liệu [d]--32 đường địa chỉ và 32 đường dữ liệu....
  Xem: 1417.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Vi mạch MAX232 sử dụng kết nối giữa bộ vi điều khiển 8051 với máy tính có chức năng: [a]--Đổi dữ liệu nối tiếp thành dữ liệu song song [b]--Đổi dữ liệu song song thành dữ liệu nối tiếp [c]--Chuyển đổi mức logic của tín hiệu số truyền nhận giữa máy tính và 8051 [d]--Cả ba câu trên đều sai.... Khi bit TI trong thanh ghi TCON bằng 1 thì: [a]--Cổng nối tiếp đã truyền xong một byte dữ liệu [b]--Cổng nối tiếp đã truyền xong một khối dữ liệu....
  Xem: 1598.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bài trắc nghiệm về kỹ thuật vi xử lý sau đây sẽ giúp các bạn hiểu rõ về bộ môn kỹ thuật vi xử lý. Ở bài này, các bạn sẽ biết thêm về giá trị nạp cho thanh ghi TH1, các dạng bài tập tổng hợp về kiến thức vi xử lý.... Hãy cho biết sau lệnh MOV IE,#00010110B các ngắt nào sẽ được cho phép? [a]--Ngắt nối tiếp [b]--Ngắt Timer 0 [c]--Ngắt phần cứng ngoài [d]--Không có ngắt nào được cho phép.....
  Xem: 1746.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Sau khi nạp giá trị vào ngăn xếp của 8051 thì giá trị trong thanh ghi SP của nó sẽ: [a]--Tăng lên 1 [b]--Giảm đi 1 [c]--Tăng lên 2 [d]--Giảm đi 2... Lệnh DJNZ R2,AGAIN của 8051 sẽ: [a]--Giảm R2 và chuyển điều khiển tới nhãn AGAIN. [b]--Giảm R2 về 0 và chuyển điều khiển tới nhãn AGAIN [c]--Giảm R2 và chuyển điều khiển tới nhãn AGAIN khi R2 bằng 0 [d]--Giảm R2 và chuyển điều khiển tới nhãn AGAIN khi R2 khác 0......
  Xem: 1737.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Nếu cổng nối tiếp 8051 ở chế độ UART 9 bit, khi nhận bit thứ 8 (tính từ bit 0) của dữ liệu truyền sẽ nằm trong: [a]--Thanh ghi SBUF [b]--Thanh ghi SCON [c]--Trong thanh ghi B [d]--Trong thanh ghi A.... Khi ghi dữ liệu tới thanh ghi SBUF của 8051 thì : [a]--Dữ liệu nhận từ bên ngoài truyền tới cổng nối tiếp sẽ bị mất [b]--Dữ liệu chỉ được ghi tới SBUF sau khi đã đọc hết các dữ liệu đã nhận vào [c]--Dữ liệu truyền từ bên ngoài tới cổng nối tiếp sẽ không bị ảnh hưởng [d]--Cả ba câu trên đều sai......
  Xem: 1522.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Bộ định thời của 8051 sẽ lập cờ khi bộ đếm của nó: [a]--Đếm giảm từ giá trị thiết lập về 0. [b]--Đếm tăng từ 0 tới giá trị thiết lập. [c]--Đếm giảm từ tất cả các bit bằng 1 về giá trị thiết lập [d]--Đếm tăng từ giá trị thiết lập lên tất cả các bit bằng 1 và quay về 0.... Chế độ timer của bộ định thời trong 8051 sử dụng để: [a]--Xác định một khoảng thời gian nhất định [b]--Đếm số sự kiện xảy ra bên ngoài [c]--Đếm số sự kiện xảy ra bên trong [d]--Báo giờ cho hệ thống......
  Xem: 1578.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Trong các lệnh nhân và chia, 8051 sử dụng các thanh ghi nào? [a]--Thanh ghi A và thanh ghi R0 [b]--Thanh ghi B và thanh ghi R0 [c]--Thanh ghi A và thanh ghi B [d]--Thanh ghi R0 và R1.... Các bit RS0 và RS1 trong thanh ghi PSW của 8051 sử dụng để: [a]--Reset lại hoạt động của hệ thống [b]--Reset lại các giá trị trong bộ nhớ RAM [c]--Chuyển bank thanh ghi [d]--Chuyển các giá trị trong các thanh ghi vào RAM......
  Xem: 1827.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Khi lập trình cho 8251 giá trị đầu tiên cần gửi tới 8251 là: [a]--Ký tự đồng bộ [b]--Từ lệnh [c]--Từ chế độ [d]--Một dữ liệu bất kỳ.... Khi khởi động 8251 các bit B2B1 trong từ chế độ sử dụng để: [a]--Xác định tốc độ truyền nhận dữ liệu [b]--Xác định độ dài dữ liệu truyền [c]--Số lượng bit stop [d]--Không sử dụng......
  Xem: 1699.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG