GMT: Thứ Sáu, ngày 16  tháng 11, năm 2018 . .   
Đăng nhập tạm thời:  
Home >>  Thi bằng  Thi Bằng Lái Xe Mỹ (Tiếng Anh)  Traffic & Road Sign Test  [29 bài]
 Traffic Test     Traffic & Road Sign Test   
Chuyên mục con Traffic & Road Sign Test29 bài trong 3 trang (10 bài/trang) và bạn đang ở trang 1.

Ảnh minh họa
What does a "slow moving vehicle" emblem look like A square red sign. A round green sign. A diamond-shaped yellow sign. A triangular orange sign. Motorists should be aware that all bicycles used after dark must have Reflective handlebar grips. Front headlight and red taillight. White reflectors on the front and rear fenders. Brake lights. A motorist approaching a bicyclist should Speed up to pass him.
  Xem: 1649.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
If a tire blows out, the proper thing to do is Speed up to gain traction and then pull to the right. Hold the steering wheel firmly, and ease up on the gas. Apply the brakes, then shift into neutral. Shift into neutral, then apply the brakes. When attempting to stop on a slippery road, the best action to take is to Apply the brakes quickly and firmly. Apply the brakes in slow, steady strokes. Shift to a lower gear, do not use the brakes. Shift into neutral, do not use the brakes. When your right wheels run onto a soft shoulder what is the best way to get back on the highway Apply the brakes firmly and steer gently to the left. Ease your foot off the gas and brake gently.
  Xem: 1190.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Why is driving on an expressway different from driving on an ordinary street You must think faster and handle your vehicle more effectively. Trucks have to go slower on the expressways. There is more of a tendency to exceed the speed limit. There is more of a tendency to "tailgate." Night driving is dangerous because Some traffic signs are less visible at night. More vehicles are on the road at night. The distance we can see ahead is reduced. Street lights tend to blur our vision.
  Xem: 1140.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
Drinking coffee after drinking alcohol Decreases blood alcohol content. Cancels the effect of the alcohol. Has no effect on blood alcohol content. Increases blood alcohol content. On average, the human body can dispose of the alcohol in 12 ounces of beer in about One hour. One day. Five minutes. Five hours. A chemical test is used to measure Reaction time....
  Xem: 1162.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What does alcohol do to your driving skills and judgement It helps driving skills but harms your judgement. It harms both driving skills and judgement. It has no effect on either driving skills or judgement. It has no effect on judgement but it harms driving skills. What kinds of drugs, other than alcohol, can affect your driving ability An allergy medicine. Marijuana. A cold remedy. All of these choices. What effect might alcohol and another drug have when combined in your blood Increase the effects of both. Have no effect on driving ability.
  Xem: 1194.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
If you are parked parallel to the curb, you may get out of the car on the traffic side During the daytime when other drivers can see you. When the traffic light at the closest intersection turns red. When you won't interfere with oncoming vehicles. If you use your four-way flasher first..... Before you leave a parking space which is parallel to the curb you should Sound your horn. Turn on your four-way flasher. Look for traffic by turning your head. Look for traffic by using your inside rear-view mirror.....
  Xem: 1030.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What does this sign mean? A - Road noise B - Airport ahead C - Crosswinds D - Adverse camber.... What does this sign mean? A - Parking for military vehicles B - Oncoming military vehicles C - Slow moving military vehicles likely to be crossing or in road ahead D - Tanks only..... What does this sign mean? A - Service Area Ahead B - Road Noise....
  Xem: 1153.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What does this sign mean? sign A - No waiting B - No stopping C - Traffic signals not in use D - Level crossing.... This road sign is covered in snow. What is the sign? A - Car Park B - Stop and give way C - School crossing patrol D - No entry.... Signs giving orders are usually: - A - Round B - Triangular C - Rectangular....
  Xem: 1157.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
What does this sign mean? A - You are entering a one-way street B - You have priority over oncoming vehicles C - Motorway ahead D - Lane for heavy and slow vehicles.... What does this sign mean? sign A - Beware tram rails B - Level crossing ahead C - Beware overhead cables D - Trams crossing ahead.... Where would you see this road sign? sign A - On a Ring road B - On a Motorway C - Approaching a Roundabout.....
  Xem: 1103.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Ảnh minh họa
When you want to overtake and pass another vehicle you should Wait for a signal from the other driver. Change lanes quickly so the other driver will see you. Signal and pass when safe to do so. Stay close behind so you need less time to pass.... In general, you should pass vehicles going in the same direction as you are going On the right. On the left. Only if the other driver signals it is safe..... Whenever you have the opportunity to do so. In which of the following situations is passing always forbidden The vehicle ahead is making a left turn.....
  Xem: 1621.     Chia sẻ trên Facebook   Google Boomarks   Google Buzz  
Support Link:


Thứ tự:
  2    3      
Hình Học  |   Sinh Học - Di Truyền Học  |   Đại số  |   Dao Động Cơ Học  |   TOEFL - 500  |   Hình học  |   Lịch Sử Thế Giới  |   Đại Số  |   Đại số  |   Dòng Điện Xoay Chiều  |   Nguyên tử - Phân tử  |   Hình học  |   Sóng Ánh Sáng  |   Giải Tích  |   Mắt Và Các Dụng Cụ Quang Học  |   Oxi-Lưu huỳnh  |   Nguyên tố hóa học  |   Hình Học  |   Hóa hữu cơ  |   Đề Thi  |   Vật Lý Hạt Nhân  |   Grammar Test  |   TOEFL Structure  |   Điện Tích - Điện Trường  |   Hóa Hữu Cơ  |   TOEIC - 600 - Bộ 1  |   Grammar Test  |   Hóa Vô Cơ  |   Hóa Vô Cơ  |   Quang học  |   Grammar Test  |   Intermediate Level  |   Trình Độ A  |   Trình Độ B  |   Final Exams  |   Elementary Tests  |   Đề thi  |   Trắc Nghiệm Lý Thuyết  |   Sóng cơ  |   Trình Độ C  |   Cảm Ứng  |   Sinh Trưởng Và Phát Triển  |   Đề Thi  |   Đại Số  |   Công Thức - Phương Trình Hóa  |   Sinh Sản  |   Đề Thi  |   English Practice  |   Vật Chất Và Năng Lượng  |   Đề Thi  |   TOEIC - 600 - Bộ 2  |   MOL và Tính toán hóa học  |   Đại Số  |   Hình Học  |   Oxi - Không Khí - Hidro - Nước  |   Dung Dịch  |   Cơ Học  |   Phản Ứng Và Cân Bằng Hóa Học  |   Ôn tập số tự nhiên  |   Hóa Đại Cương  |   TOEIC - 600 - Bộ 3  |   TOEIC - 500  |   TOEIC - 400  |   TOEIC - Incomplete Sentences  |   MS Word  |   MS Excel  |   MS Powerpoint  |   Đồ họa  |   Toán  |   Thế Giới Sống  |   Sinh Học - Tế Bào  |   Sinh Học - Vi Sinh Vật  |   TOEFL - Synonyms  |   MS Access  |   Hệ Điều Hành  |   Giải tích  |   Hệ Vô Tỉ  |   Hình Học  |   Vật lý  |   Hóa Vô Cơ  |   Lượng Giác  |   Tổ Hợp  |   Sinh Học - Tiến Hóa  |   Sinh Học - Sinh Thái Học  |   Writing Test  |   Practical Test  |   General Test  |   Đề Kiểm Tra Nails  |   Kiểm tra tổng quát  |   Kiến thức căn bản  |   C#  |   C++  |   Visual Basic  |   Visual Foxpro  |   C  |   Java  |   Pascal  |   Thiết Kế Web  |   SQL  |   Cơ Sở Dữ Liệu  |   Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật  |   Đề Thi  |   Tuần Hoàn  |   Đề Thi  |   Vocabulary  |   Nhiệt Học  |   Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống  |   Kĩ Thuật Ghép Nối Máy Tính  |   Kiến Trúc Máy Tính  |   Kỹ Thuật Vi Xử Lý  |   Kĩ Thuật Truyền Số Liệu  |   Bảo Trì Hệ Thống  |   Công Nghệ Phần Mềm  |   Traffic Test  |   Traffic & Road Sign Test  |   Hình Học  |   Đề Thi Nâng Cao  |   Xe Máy - Mô Tô  |   Xe Hơi - ÔTô  |   Dao Động Điện Từ - Sóng Điện Từ  |   Thông Tin Di Động  |   Quản Lý và Bảo Trì Windows Sever  |   Thi quốc tịch Mỹ (English)  |   Thi quốc tịch Mỹ (Tiếng Việt)  |   UML  |   Đề Thi  |   An Toàn Bảo Mật Thông Tin  |   Xử Lý Tín Hiệu Số  |   ASP.NET  |   XML  |   CSS  |   PHP  |   CCNA  |   Hệ Thống Thương Mại Điện Tử  |   Các loại hợp chất vô cơ  |   Kim loại  |   Dòng Điện Không Đổi  |   Dòng Điện Trong Các Môi Trường  |   Từ Trường  |   Cảm Ứng Điện Từ  |   Khúc Xạ Ánh Sáng  |   Đề Thi  |   Động Lực Học Chất Điểm  |   Bipolar Junction Transistor - BJT  |   Microsoft Exchange Server  |   Tĩnh Học Vật Rắn  |   Các Định Luật Bảo Toàn  |   Số Nguyên  |   Đoạn Thẳng  |   Góc  |   Windows Server  |   Sinh Học 11 - Ban Cơ Bản - Học Kì I  |   Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí  |   Công Nghệ Sinh Học  |   Đề Thi Thử Tốt Nghiệp  |   Cơ Sở Điều Khiển Tự Động  |   Điện Tử Số  |   Xử Lý Âm Thanh Và Hình Ảnh  |  
Thông tin trang Web. Online since: 2011.
Disclaimer of Liability and Endorsement:
free counters
VNEDU.ORG IS A NON-PROFIT WEBSITE! All contents throughout this website are from Internet and other sources and are posted by users, copyright belongs to its original author. VNEDU.ORG stores for educational purpose only. VNEDU.ORG resumes no responsibility and liability, make no promise, or guarantee for the accuracy or efficiency of any content. If you find any content that is in violation of copyright laws, please notify us and we will immediately remove them. Thank you for visiting VNEDU.ORG